نام کالاضخامت (میلی متر)ابعاد (میلی متر)توضیحاتانبارقیمتتاریخ به روز رسانی
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-3602000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-3602000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-3602000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-3602000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-3602000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-3602000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12200014 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 -12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9800030 - 11 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق ST52-3602000*6000فولاد مبارکهبنگاه تهران11300027 - 11 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10350026 - 11 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9800026 - 11 - 1398
ورق ST52-382000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران13500026 - 11 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10000026 - 11 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10100026 - 11 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10100026 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 11 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10300024 - 11 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10150024 - 11 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10150024 - 11 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10200024 - 11 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10200024 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10300023 - 11 - 1398
ورق ST52-386000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران10150023 - 11 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10150023 - 11 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10200023 - 11 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10200023 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9500020 - 11 - 1398
ورق ST52-386000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران9400020 - 11 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9400020 - 11 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9400020 - 11 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9400020 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
ورق ST52-346000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9300019 - 11 - 1398
ورق ST52-386000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9650019 - 11 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9050019 - 11 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9300019 - 11 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9300019 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-35012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 11 - 1398
ورق ST52-336000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9730017 - 11 - 1398
ورق ST52-366000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9300017 - 11 - 1398
ورق ST52-386000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران9100017 - 11 - 1398
ورق ST52-3106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9100017 - 11 - 1398
ورق ST52-3126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9100017 - 11 - 1398
ورق ST52-3156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9100017 - 11 - 1398
ورق ST52-3812000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 11 - 1398
ورق ST52-31512000*2800اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 11 - 1398
ورق ST52-31012000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 11 - 1398
ورق ST52-31212000*2300اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 11 - 1398
ورق ST52-32012000*3000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 11 - 1398
ورق ST52-3256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 11 - 1398
ورق ST52-3306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 11 - 1398
ورق ST52-3356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 11 - 1398
ورق ST52-32712000*2180بنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 11 - 1398
ورق ST52-33212000*2000بنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 11 - 1398
ورق ST52-36011000*2000اکسین