جدول قیمت هاش سنگین HE-B
فوریه 8, 2020
ثبت رکورد ۱۶۶ هزار تنی گندله درفخاس
فوریه 16, 2020

جدول قیمت ورق قلع اندود

نامسایزبرندطولواحدمحل تحویلوزن تقریبیقیمتتاریخ به روز رسانی
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125تماس بگیرید21 - 12 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران155تماس بگیرید21 - 12 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران190تماس بگیرید21 - 12 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران230تماس بگیرید21 - 12 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران275تماس بگیرید21 - 12 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران320تماس بگیرید21 - 12 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران370تماس بگیرید21 - 12 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران435تماس بگیرید21 - 12 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران500تماس بگیرید21 - 12 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125تماس بگیرید20 - 12 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران155تماس بگیرید20 - 12 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران190تماس بگیرید20 - 12 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران230تماس بگیرید20 - 12 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران275تماس بگیرید20 - 12 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران320تماس بگیرید20 - 12 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران370تماس بگیرید20 - 12 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران435تماس بگیرید20 - 12 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران500تماس بگیرید20 - 12 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125تماس بگیرید19 - 12 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران155تماس بگیرید19 - 12 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران190تماس بگیرید19 - 12 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران230تماس بگیرید19 - 12 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران275تماس بگیرید19 - 12 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران320تماس بگیرید19 - 12 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران370تماس بگیرید19 - 12 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران435تماس بگیرید19 - 12 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران500تماس بگیرید19 - 12 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125تماس بگیرید17 - 12 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران155تماس بگیرید17 - 12 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران190تماس بگیرید17 - 12 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران230تماس بگیرید17 - 12 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران275تماس بگیرید17 - 12 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران320تماس بگیرید17 - 12 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران370تماس بگیرید17 - 12 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران435تماس بگیرید17 - 12 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران500تماس بگیرید17 - 12 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125850000014 - 12 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران1551150000014 - 12 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران1901250000014 - 12 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران2301750000014 - 12 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران2751980000014 - 12 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران3202080000014 - 12 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران3702380000014 - 12 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران4352880000014 - 12 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران5003880000014 - 12 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125870000013 - 12 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران1551150000013 - 12 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران1901280000013 - 12 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران2301760000013 - 12 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران2752020000013 - 12 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران3202100000013 - 12 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران3702400000013 - 12 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران4352900000013 - 12 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران5003900000013 - 12 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125تماس بگیرید12 - 12 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران155تماس بگیرید12 - 12 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران190تماس بگیرید12 - 12 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران230تماس بگیرید12 - 12 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران275تماس بگیرید12 - 12 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران320تماس بگیرید12 - 12 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران370تماس بگیرید12 - 12 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران435تماس بگیرید12 - 12 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران500تماس بگیرید12 - 12 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125تماس بگیرید11 - 12 - 1369
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران155تماس بگیرید11 - 12 - 1369
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران190تماس بگیرید11 - 12 - 1369
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران230تماس بگیرید11 - 12 - 1369
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران275تماس بگیرید11 - 12 - 1369
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران320تماس بگیرید11 - 12 - 1369
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران370تماس بگیرید11 - 12 - 1369
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران435تماس بگیرید11 - 12 - 1369
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران500تماس بگیرید11 - 12 - 1369
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125تماس بگیرید10 - 12 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران155تماس بگیرید10 - 12 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران190تماس بگیرید10 - 12 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران230تماس بگیرید10 - 12 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران275تماس بگیرید10 - 12 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران320تماس بگیرید10 - 12 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران370تماس بگیرید10 - 12 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران435تماس بگیرید10 - 12 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران500تماس بگیرید10 - 12 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران12585000006 - 12 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران155125000006 - 12 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران190136000006 - 12 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران230187000006 - 12 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران275210000006 - 12 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران320215000006 - 12 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران370245000006 - 12 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران435295000006 - 12 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران500385000006 - 12 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران12588000005 - 12 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران155128000005 - 12 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران190138000005 - 12 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران230188000005 - 12 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران275210000005 - 12 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران320220000005 - 12 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران370250000005 - 12 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران435300000005 - 12 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران500390000005 - 12 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125تماس بگیرید4 - 12 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران155126000004 - 12 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران190تماس بگیرید4 - 12 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران230تماس بگیرید4 - 12 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران275تماس بگیرید4 - 12 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران320تماس بگیرید4 - 12 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران370تماس بگیرید4 - 12 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران435تماس بگیرید4 - 12 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران500تماس بگیرید4 - 12 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125تماس بگیرید3 - 12 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران155تماس بگیرید3 - 12 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران190تماس بگیرید3 - 12 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران230تماس بگیرید3 - 12 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران275تماس بگیرید3 - 12 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران320تماس بگیرید3 - 12 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران370تماس بگیرید3 - 12 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران435تماس بگیرید3 - 12 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران500تماس بگیرید3 - 12 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران12585000001 - 12 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران155118000001 - 12 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران190131000001 - 12 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران230165000001 - 12 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران275195000001 - 12 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران320204000001 - 12 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران370225000001 - 12 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران435265000001 - 12 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران500تماس بگیرید1 - 12 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125810000030 - 11 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران1551100000030 - 11 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران1901260000030 - 11 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران2301560000030 - 11 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران2751760000030 - 11 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران3201930000030 - 11 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران3702210000030 - 11 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران4352610000030 - 11 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران5003810000030 - 11 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125820000029 - 11 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران1551120000029 - 11 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران1901290000029 - 11 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران2301600000029 - 11 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران2751850000029 - 11 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران3201950000029 - 11 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران3702220000029 - 11 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران4352620000029 - 11 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران5003820000029 - 11 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125810000028 - 11 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران1551100000028 - 11 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران1901260000028 - 11 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران2301560000028 - 11 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران2751760000028 - 11 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران3201930000028 - 11 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران3702210000028 - 11 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران4352610000028 - 11 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران5003810000028 - 11 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125805000027 - 11 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران1551105000027 - 11 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران1901265000027 - 11 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران2301545000027 - 11 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران2751745000027 - 11 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران3201945000027 - 11 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران3702205000027 - 11 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران4352605000027 - 11 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران5003835000027 - 11 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125820050026 - 11 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران155111005026 - 11 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران1901290050026 - 11 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران2301550050026 - 11 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران2751750050026 - 11 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران3201950050026 - 11 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران3702230050026 - 11 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران4352630050026 - 11 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران5003830050026 - 11 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125820000024 - 11 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران1551120000024 - 11 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران1901310000024 - 11 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران2301520000024 - 11 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران2751720000024 - 11 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران3201920000024 - 11 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران3702190000024 - 11 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران4352600000024 - 11 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران5003900000024 - 11 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125825000023 - 11 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران1551125000023 - 11 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران1901315000023 - 11 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران2301525000023 - 11 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران2751725000023 - 11 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران3201925000023 - 11 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران3702195000023 - 11 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران4352605000023 - 11 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران5003905000023 - 11 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125820000021 - 11 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران1551120000021 - 11 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران1901310000021 - 11 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران2301520000021 - 11 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران2751720000021 - 11 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران3201920000021 - 11 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران3702190000021 - 11 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران4352600000021 - 11 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران5003900000021 - 11 - 1398
تیر آهن IPE12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125800000020 - 11 - 1398
تیر آهن IPE14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران1551100000020 - 11 - 1398
تیر آهن IPE16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران1901300000020 - 11 - 1398
تیر آهن IPE18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران2301500000020 - 11 - 1398
تیر آهن IPE20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران2751700000020 - 11 - 1398
تیر آهن IPE22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران3201900000020 - 11 - 1398
تیر آهن IPE24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران3702150000020 - 11 - 1398
تیر آهن IPE27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران4352550000020 - 11 - 1398
تیر آهن IPE30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران5003900000020 - 11 - 1398
12ذوب آهن12 متریشاخهبنگاه تهران125790000019 - 11 - 1398
14ذوب آهن14 متریشاخهبنگاه تهران1551090000019 - 11 - 1398
16ذوب آهن16 متریشاخهبنگاه تهران1901290000019 - 11 - 1398
18ذوب آهن18 متریشاخهبنگاه تهران2301490000019 - 11 - 1398
20ذوب آهن20 متریشاخهبنگاه تهران2751690000019 - 11 - 1398
22ذوب آهن22 متریشاخهبنگاه تهران3201850000019 - 11 - 1398
24ذوب آهن24 متریشاخهبنگاه تهران3702130000019 - 11 - 1398
27ذوب آهن27 متریشاخهبنگاه تهران4352530000019 - 11 - 1398
30ذوب آهن30 متریشاخهبنگاه تهران5003890000019 - 11 - 1398

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *