“در روزهای تعطیلات قیمت ها به صورت تقریبی می باشد و برای کسب قیمت دقیق با واحد فروش تماس بگیرید.”

نام کالاضخامت (میلی متر)ابعاد (میلی متر)توضیحاتانبارقیمت (ریال)تاریخ به روز رسانی
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6890018 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6790018 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6860018 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران6760018 - 9 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6860018 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7090018 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6990018 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6910018 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6910018 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6910018 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6830017 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6730017 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6760017 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران6660017 - 9 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960017 - 9 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6760017 - 9 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6760017 - 9 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960017 - 9 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7010017 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6760017 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6760017 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1200قطعاتبنگاه تهران6130017 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهران6710017 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6710017 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1200اکسین اهواازبنگاه تهران6860017 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1200قطعاتبنگاه تهران6130017 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6710017 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500کاویانبنگاه تهران5720017 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6660017 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1200قطعاتبنگاه تهران6130017 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6710017 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران6710017 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6760017 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران6460017 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6630017 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران6460017 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6590017 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6590017 - 9 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران7160017 - 9 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6910017 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6660016 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7060016 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهران7060016 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7060016 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7160016 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1200قطعاتبنگاه تهران5630016 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1200قطعاتبنگاه تهران6130016 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6560016 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6210016 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1200قطعاتبنگاه تهران6130016 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7060016 - 9 - 1398
ورق سیاه151500*600کاویانبنگاه تهران7060016 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران7160016 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران6860016 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6960016 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران6860016 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6910016 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6910016 - 9 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران7260016 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6510014 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6610014 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6460014 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران6360014 - 9 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6460014 - 9 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6360014 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6370014 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6370014 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6310014 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6360014 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6310014 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6210014 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6310014 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6360014 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6010014 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6010014 - 9 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6310014 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 9 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 9 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6360013 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6360013 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6310013 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6310013 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6310013 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 9 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6465012 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6565012 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6415012 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران6315012 - 9 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6415012 - 9 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6315012 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6255012 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6255012 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6235012 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6285012 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6335012 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6185012 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6235012 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران5985012 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران5985012 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران5985012 - 9 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران5335012 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 9 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران6300011 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران5940011 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهواازبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران611009 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران621009 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران613009 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران608009 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران608009 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران621009 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران608009 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران601009 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران608009 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران611009 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران583009 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران593009 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران593009 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران593009 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران593009 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران609006 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران602006 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران609006 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران609006 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران635006 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران628006 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران625006 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500اکسین اهواازبنگاه تهران628006 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهواازبنگاه تهران640006 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران628006 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران628006 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران632006 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران570005 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران570005 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران577005 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران577005 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران597005 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران600005 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1200قطعاتبنگاه تهران565005 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران597005 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1200قطعاتبنگاه تهران555005 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران600005 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران597005 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 9 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران615005 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 9 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران615005 - 9 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 9 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران615005 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران592005 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران592005 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران592005 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران592005 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران592005 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران577005 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران610004 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1200قطعاتبنگاه تهران575004 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران600004 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1200قطعاتبنگاه تهران565004 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران629004 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1200قطعاتبنگاه تهران555004 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران600004 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران630004 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 9 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران620004 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 9 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران620004 - 9 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 9 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران600004 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران567004 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران590004 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران610004 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران620004 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران610004 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 9 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران585003 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 9 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران585003 - 9 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 9 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران572003 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران567003 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران565003 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران565003 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران565003 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران590002 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید2 - 9 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید2 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید2 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید2 - 9 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران580002 - 9 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران580002 - 9 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید2 - 9 - 1398
ورق سیاه660000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید2 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید2 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید2 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید2 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید2 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید2 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید2 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه660000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6250030 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6150030 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6010030 - 8 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران5900030 - 8 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6110030 - 8 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6110030 - 8 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران5900030 - 8 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5930030 - 8 - 1398
ورق سیاه660000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5830030 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران5470030 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5830030 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5830030 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5830030 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5830030 - 8 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 8 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 8 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 8 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5980025 - 8 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5980025 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5830025 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5830025 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5830025 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5830025 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 8 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 8 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 8 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 8 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6050023 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران5950023 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5690023 - 8 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5740023 - 8 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5600023 - 8 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5600023 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5570023 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5570023 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5680023 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5570023 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5600023 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5570023 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5630023 - 8 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5510023 - 8 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5470023 - 8 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5610023 - 8 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران5850022 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران5750022 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5690022 - 8 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5740022 - 8 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5590022 - 8 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5560022 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5560022 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5560022 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5410022 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5560022 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5360022 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5560022 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5390022 - 8 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5510022 - 8 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5470022 - 8 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5610022 - 8 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران5850021 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران5750021 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5690021 - 8 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5740021 - 8 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5590021 - 8 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5560021 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5560021 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5560021 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5680021 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5560021 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5600021 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5560021 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5630021 - 8 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5510021 - 8 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5510021 - 8 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5610021 - 8 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران5750020 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران5650020 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5630020 - 8 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5650020 - 8 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5500020 - 8 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5480020 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5480020 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5490020 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5490020 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5490020 - 8 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران5750019 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران5640019 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 8 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 8 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 8 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5480019 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5480019 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5480019 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5570019 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5480019 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5540019 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5480019 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5570019 - 8 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5490019 - 8 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5470019 - 8 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران5560019 - 8 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران5700018 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران5590018 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید18 - 8 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید18 - 8 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5500018 - 8 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5500018 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5500018 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5500018 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5500018 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5500018 - 8 - 1398
ورق سیاه206000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید18 - 8 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران5760014 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران5610014 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 8 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 8 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5500014 - 8 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5500014 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5500014 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5500014 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5500014 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5500014 - 8 - 1398
ورق سیاه206000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 8 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران5730013 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران5600013 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 8 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 8 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5450013 - 8 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5490013 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5490013 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5470013 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5470013 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5470013 - 8 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید12 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران5500012 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5600012 - 8 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5600012 - 8 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5470012 - 8 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5490012 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5490012 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5490012 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5490012 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5590012 - 8 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران5610011 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران5470011 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5580011 - 8 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5550011 - 8 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5410011 - 8 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5550011 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5550011 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5510011 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5510011 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5510011 - 8 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران561009 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران539009 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید9 - 8 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید9 - 8 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران546009 - 8 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران551009 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران548009 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران551009 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران551009 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران551009 - 8 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران550004 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران545004 - 8 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران548004 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران545004 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران545004 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران540004 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران545004 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران540004 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران545004 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران540004 - 8 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران539004 - 8 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران533004 - 8 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران533004 - 8 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران554001 - 8 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران540001 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران557001 - 8 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران547001 - 8 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران539001 - 8 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران547001 - 8 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران547001 - 8 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران545001 - 8 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران545001 - 8 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران545001 - 8 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 7 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 7 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 7 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 7 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 7 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 7 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 7 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 7 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5560029 - 7 -1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5450029 - 7 -1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5350029 - 7 -1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5470029 - 7 -1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5450029 - 7 -1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5430029 - 7 -1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5430029 - 7 -1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5430029 - 7 -1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران554001398-7-28
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران535001398-7-28
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران556001398-7-28
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران545001398-7-28
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران536001398-7-28
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران546001398-7-28
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران546001398-7-28
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهران533001398-7-28
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهران540001398-7-28
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران543001398-7-28
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران540001398-7-28
ورق سیاه126000*1250کاویانبنگاه تهران533001398-7-28
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران543001398-7-28
ورق سیاه126000*1500کاویانبنگاه تهران541001398-7-28
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران540001398-7-28
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهران533001398-7-28
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران554001398-7-28
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران535001398-7-28
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران556001398-7-28
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران545001398-7-28
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران536001398-7-28
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران546001398-7-28
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران546001398-7-28
ورق سیاه256000*15000کاویانبنگاه تهران533001398-7-28
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران540001398-7-28
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران543001398-7-28
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران540001398-7-28
ورق سیاه21000فولاد مبارکهکارخانه5330025 - 7 -1398
ورق سیاه21250فولاد مبارکهکارخانه5190025 - 7 -1398
ورق سیاه31250فولاد مبارکهکارخانه5250025 - 7 -1398
ورق سیاه31500فولاد مبارکهکارخانه5440025 - 7 -1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5560025 - 7 -1398
ورق سیاه41250فولاد مبارکهکارخانه5160025 - 7 -1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5460025 - 7 -1398
ورق سیاه51500فولاد مبارکهکارخانه5240025 - 7 -1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5360025 - 7 -1398
ورق سیاه61500فولاد مبارکهکارخانه5340025 - 7 -1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5450025 - 7 -1398
ورق سیاه81500فولاد مبارکهکارخانه5350025 - 7 -1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5470025 - 7 -1398
ورق سیاه101500فولاد مبارکهکارخانه5330025 - 7 -1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5430025 - 7 -1398
ورق سیاه121500فولاد مبارکهکارخانه5350025 - 7 -1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5430025 - 7 -1398
ورق سیاه151500فولاد مبارکهکارخانه5350025 - 7 -1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران5430025 - 7 -1398
فوریه 25, 2019
نورد گرم

مقایسه ورق روغنی و ورق سیاه؛ ورق های فولادی نورد گرم و نورد سرد

ورق روغنی و ورق سیاه که تحت عناوین ورق های فولادی نورد سرد و نورد […]
آوریل 30, 2018
ورق های سیاه

فروش ورق ۱٫۵ میلی متر سیاه

فروش ورق های سیاه ۱٫۵ میل آلیاژ S235JR عرض ۱ متر. تامین کلیه ورق سیاه […]
دسامبر 10, 2016

ورق سیاه مبارکه – اکسین خرید و فروش

ورق سیاه مبارکه ، اکسین ، کاویان ، گیلان ، در ضخامت و ابعاد مختلف […]
اکتبر 5, 2016

قیمت خرید و فروش ورق سیاه سایز و ضخامتهای مختلف ( ۲ سیاه ، ۲٫۵ سیاه ، ۳ سیاه ، ۴ سیاه )

  قیمت روز خرید و فروش کلیه ورق های سیاه تولید فولاد مبارکه و روس […]
سپتامبر 23, 2016

خرید و فروش کلیه ورق های اکسین و مبارکه

خرید و فروش انواع ورق سیاه اکسین و مبارکه از سایز ۳ میلیمتر تا ۸۰ […]
سپتامبر 20, 2016

خرید و فروش ورقهای سیاه،مبارکه،صبا،کاویان،اکسین،گیلان

خرید و فروش  انواع ورق سیاه با ضخامتهای مختلف و ابعاد متفاوت . ورق های فولاد […]
سپتامبر 19, 2016

خرید و فروش ورق sw22

ورق اسید شویی با ضخامتهای مختلف داخلی و وارداتی sw22 خرید و فروش کلیه اقلام […]
آگوست 25, 2016
ورق سیاه

ورق سیاه

ورق های سیاه  بیشتر برای مصارف ساختمانی (ساختمان ها-سوله ها و …) مصرف می شود […]
//]]>