لیست جدول قیمت ورق سیاه (فولاد مبارکه – اکسین اهواز – گیلان – کاویان)

نام کالاضخامت (میلی متر)ابعاد (میلی متر)توضیحات انبارقیمت (ریال) تاریخ به روز رسانی
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران10800003 - 04 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10500003 - 04 - 1399
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران11000003 - 04 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران10800003 - 04 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10800003 - 04 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10350003 - 04 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10600003 - 04 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10600003 - 04 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10700003 - 04 - 1399
ورق سیاه82000*6000فولاد مبارکهبنگاه تهران10800003 - 04 - 1399
ورق سیاه86000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران12720003 - 04 - 1399
ورق سیاه106000*1200قطعاتبنگاه تهران10020003 - 04 - 1399
ورق سیاه106000*1000گیلانبنگاه تهران9470003 - 04 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10800003 - 04 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12320003 - 04 - 1399
ورق سیاه126000*1200قطعاتبنگاه تهران10020003 - 04 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12320003 - 04 - 1399
ورق سیاه156000*1200قطعاتبنگاه تهران10020003 - 04 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11550003 - 04 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12120003 - 04 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران10020003 - 04 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10620003 - 04 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12120003 - 04 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران10020003 - 04 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10620003 - 04 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12120003 - 04 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12220003 - 04 - 1399
ورق سیاه356000*1500کاویانبنگاه تهران10420003 - 04 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12320003 - 04 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12120003 - 04 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران11300001 - 04 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران10900001 - 04 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10500001 - 04 - 1399
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران10200001 - 04 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران10200001 - 04 - 1399
ورق سیاه41500فولاد مبارکهبنگاه تهران10020001 - 04 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10500001 - 04 - 1399
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران10200001 - 04 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران10200001 - 04 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9820001 - 04 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10120001 - 04 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10120001 - 04 - 1399
ورق سیاه66000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران10500001 - 04 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10020001 - 04 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12620001 - 04 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11220001 - 04 - 1399
ورق سیاه106000*1200قطعاتبنگاه تهران9670001 - 04 - 1399
ورق سیاه106000*1250گیلانبنگاه تهران9670001 - 04 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10720001 - 04 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12320001 - 04 - 1399
ورق سیاه126000*1200قطعاتبنگاه تهران9670001 - 04 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10720001 - 04 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12320001 - 04 - 1399
ورق سیاه156000*1200قطعاتبنگاه تهران9670001 - 04 - 1399
ورق سیاه156000*1250گیلانبنگاه تهران9670001 - 04 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11020001 - 04 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11900001 - 04 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9940001 - 04 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10040001 - 04 - 1399
ورق سیاه206000*2000کاویانبنگاه تهران11900001 - 04 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9940001 - 04 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10040001 - 04 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11900001 - 04 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12120001 - 04 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران11000031 - 03 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران10500031 - 03 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10200031 - 03 - 1399
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران10000031 - 03 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران10000031 - 03 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10200031 - 03 - 1399
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران10000031 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران10000031 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9750031 - 03 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9750031 - 03 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9670031 - 03 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10800031 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1200قطعاتبنگاه تهران9170031 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1250گیلانبنگاه تهران9170031 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10500031 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*1200قطعاتبنگاه تهران9170031 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10500031 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1200قطعاتبنگاه تهران9170031 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1250گیلانبنگاه تهران9170031 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10550031 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9820031 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9840031 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11930031 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12130031 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12120031 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9610031 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران9710031 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11990031 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1250اکسین اهوازبنگاه تهران9610031 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران9710031 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*1250کاویانبنگاه تهران9690031 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12120031 - 03 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10070031 - 03 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق سیاه31250فولاد مبارکهبنگاه تهران9800027 - 03 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9800027 - 03 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9600027 - 03 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9800027 - 03 - 1399
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9700027 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9700027 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9320027 - 03 - 1399
ورق سیاه51000فولاد مبارکهبنگاه تهران9800027 - 03 - 1399
ورق سیاه51500فولاد مبارکهبنگاه تهران9370027 - 03 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9320027 - 03 - 1399
ورق سیاه66000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران10200027 - 03 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9420027 - 03 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12470027 - 03 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10420027 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1200قطعاتبنگاه تهران9170027 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1250گیلانبنگاه تهران9170027 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1250گیلانبنگاه تهران9170027 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9820027 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12370027 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*1200قطعاتبنگاه تهران9170027 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9820027 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12370027 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1200قطعاتبنگاه تهران9170027 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1250گیلانبنگاه تهران9170027 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9820027 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11890027 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9610027 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*2000کاویانبنگاه تهران9710027 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11890027 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10070027 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9610027 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران9710027 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11990027 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1250کاویانبنگاه تهران9610027 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران9710027 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12120027 - 03 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10070027 - 03 - 1399
506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10070027 - 03 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10600026 - 03 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران10200026 - 03 - 1399
ورق سیاه31000-*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10000026 - 03 - 1399
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9800026 - 03 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9800026 - 03 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9600026 - 03 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9800026 - 03 - 1399
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9700026 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9700026 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9370026 - 03 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9370026 - 03 - 1399
ورق سیاه66000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران10200026 - 03 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9420026 - 03 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12470026 - 03 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10470026 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9820026 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12370026 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9820026 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12370026 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9820026 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران11890026 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9610026 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9710026 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11890026 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9610026 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران9710026 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11990026 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1250اکسین اهوازبنگاه تهران9610026 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران9710026 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*1250کاویانبنگاه تهران9690026 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12120026 - 03 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10070026 - 03 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10070026 - 03 - 1399
ورق سیاه2100*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10400025 - 03 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران10100025 - 03 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10000025 - 03 - 1399
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9800025 - 03 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9800025 - 03 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9800025 - 03 - 1399
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9700025 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9700025 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9250025 - 03 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9250025 - 03 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9300025 - 03 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12470025 - 03 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10400025 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران9750025 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران12370025 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9700025 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12370025 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9650025 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11890025 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1250اکسین اهوازبنگاه تهران9620025 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9840025 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11890025 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9620025 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران9840025 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11990025 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1250کاویانبنگاه تهران9620025 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران9840025 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12120025 - 03 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10070025 - 03 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10070025 - 03 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10300024 - 03 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9950024 - 03 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9800024 - 03 - 1399
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9700024 - 03 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9700024 - 03 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9250024 - 03 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9800024 - 03 - 1399
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9700024 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9700024 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9180024 - 03 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9180024 - 03 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9200024 - 03 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12470024 - 03 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10250024 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9630024 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9580024 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12370024 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9580024 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11890024 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9620024 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9840024 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11890024 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9620024 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران9840024 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11990024 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1250کاویانبنگاه تهران9620024 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران9840024 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12120024 - 03 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10070024 - 03 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10070024 - 03 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه406000*1500اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 03 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1250گیلانبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1250گیلانبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 03 - 1399
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9270017 - 03 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9220017 - 03 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9220017 - 03 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10320017 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9590017 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9590017 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9840017 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10420017 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12220017 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9840017 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10420017 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12220017 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران10420017 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12220017 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*1250کاویانبنگاه تهران10450017 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12470017 - 03 - 1399
ورق سیاه406000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران10220017 - 03 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12220017 - 03 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10350012 - 03 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران10050012 - 03 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9900012 - 03 - 1399
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9800012 - 03 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9800012 - 03 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9450012 - 03 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9850012 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9700012 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9350012 - 03 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9350012 - 03 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9350012 - 03 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10350012 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1250گیلانبنگاه تهران9100012 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9600012 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12670012 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9720012 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12670012 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1250گیلانبنگاه تهران8650012 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9720012 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12290012 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9860012 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10100012 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12290012 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9860012 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10100012 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12290012 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12620012 - 03 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10290012 - 03 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12290012 - 03 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10020011 - 03 - 1399
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران10020011 - 03 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران10020011 - 03 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10020011 - 03 - 1399
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9820011 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9820011 - 03 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9440011 - 03 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9440011 - 03 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10020011 - 03 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12720011 - 03 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10570011 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9670011 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12670011 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9770011 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12670011 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9770011 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12320011 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9940011 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10240011 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12370011 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9940011 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10240011 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12370011 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1250کاویانبنگاه تهران9940011 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12370011 - 03 - 1399
ورق سیاه356000*1500کاویانبنگاه تهران10430011 - 03 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12320011 - 03 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12340011 - 03 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9320007 - 03 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10420007 - 03 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9520007 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9720007 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9720007 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10240007 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10240007 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران10240007 - 03 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12720006 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9920006 - 03 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12320006 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10240006 - 03 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12520006 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9940006 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10240006 - 03 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12420006 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1250کاویانبنگاه تهران9940006 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران10240006 - 03 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12400006 - 03 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10170031 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9820031 - 02 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9820031 - 02 - 1399
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9620031 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9620031 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8920031 - 02 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9820031 - 02 - 1399
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9520031 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9520031 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8920031 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9020031 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10020031 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10120031 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9120031 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10020031 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10020031 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9000029 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150029 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9200029 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9650029 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10420028 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9970028 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9070028 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8970028 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150028 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9200028 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12700028 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9400028 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12620028 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9650028 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12620028 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9700028 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12520028 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10520028 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10520028 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12170028 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12020028 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10420028 - 02 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10420028 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9120024 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9370024 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9370024 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12800024 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11020024 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9520024 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12600024 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9770024 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12600024 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10120024 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12600024 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10720024 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11970024 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10720024 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11970024 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11670024 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11670024 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10200023 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9820023 - 02 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9720023 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9020023 - 02 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9720023 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9320023 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9020023 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9350023 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9350023 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12800023 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10870023 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9470023 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12600023 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9670023 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12600023 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9920023 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12600023 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10620023 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11970023 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10620023 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11970023 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11670023 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11670023 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9220022 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9220022 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10270022 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9320022 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9370022 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9670022 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8670021 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9020021 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9020021 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10040021 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9090021 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9170021 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9470021 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9400020 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9100020 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700020 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9200020 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9000020 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000فولاد مبارکهبنگاه تهران10000020 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9000020 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9050020 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9300020 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9300017 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9000017 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8550017 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8950017 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9100017 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9250017 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9820017 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10020017 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9820017 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10020017 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*1250کاویانبنگاه تهران9820017 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران10020017 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*1250کاویانبنگاه تهران9820017 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*1500کاویانبنگاه تهران10020017 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*1500کاویانبنگاه تهران10020017 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9260016 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8960016 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8810016 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9110016 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9110016 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12450016 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10210016 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9110016 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11550016 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9260016 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11450016 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9360016 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران114500016 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9800016 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10000016 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10450016 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9800016 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10000016 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10600016 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران10000016 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10350016 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11250016 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10250016 - 02 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10250016 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران93100 15 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران90100 15 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران86600 15 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران95000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران91600 15 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران126000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران103000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران91600 15 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران115000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران92600 15 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران115000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران95000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران115000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران98300 15 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران100300 15 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران103000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران98300 15 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران100300 15 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران105000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران100300 15 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران102000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران115000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران103000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8850014 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8450014 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8350014 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8800014 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8800014 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9850014 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8850014 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11200014 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8900014 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11200014 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150014 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران9150014 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11200014 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9550014 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9750014 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10000014 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9550014 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران9750014 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10200014 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10000014 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8350013 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9400013 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8900013 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9850013 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8850013 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11000013 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8900013 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11200013 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9400013 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10950013 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9550013 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9750013 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9850013 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9550013 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران6750013 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10150013 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9850013 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10100013 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8655010 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8250010 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران8750010 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران8700010 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8250010 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران8700010 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700010 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12200010 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9700010 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700010 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11000010 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8750010 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11000010 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9000010 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10800010 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10000010 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9850010 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000کاویانبنگاه تهران9750010 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9850010 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8700009 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8300009 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8250009 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8250009 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8650009 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8650009 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12200009 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9750009 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8650009 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10800009 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8850009 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10800009 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9750009 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9900009 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9900009 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10850009 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10200009 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8650007 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8350007 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700007 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8870007 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8870007 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12400007 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8870007 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10900007 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8870007 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10900007 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9100007 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10900007 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9700007 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000کاویانبنگاه تهران10000007 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9950007 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران10000007 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10200007 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10450007 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9950007 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10900007 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10250007 - 02 - 1399
ورق سیاه456000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10250007 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8550001 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8200001 - 02 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9500001 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9400001 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9100001 - 02 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9500001 - 02 - 1399
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9400001 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9500001 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9500001 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران11500001 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1250کاویانبنگاه تهران10000001 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10400001 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9600001 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10450001 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9600001 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10600001 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9900001 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10450001 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10000001 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10300001 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8750031 - 01 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700031 - 01 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700031 - 01 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700031 - 01 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8800031 - 01 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9300031 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8800031 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10600031 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8800031 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10600031 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8800031 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10600031 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10000031 - 01 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10400031 - 01 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10000031 - 01 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه506000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8550027 - 01 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8200027 - 01 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9800027 - 01 - 1399
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9700027 - 01 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9700027 - 01 - 1399
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9700027 - 01 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700027 - 01 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700027 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1000گیلانبنگاه تهران8050027 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700027 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700027 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10500027 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*1250گیلانبنگاه تهران8050027 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700027 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10500027 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9900027 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9800027 - 01 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10100027 - 01 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10100027 - 01 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10400027 - 01 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150026 - 01 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150026 - 01 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150026 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150026 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11000026 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150026 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11000026 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150026 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11000026 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9950026 - 01 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10300026 - 01 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10700026 - 01 - 1399
ورق سیاه506000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10700026 - 01 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9000025 - 01 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8800025 - 01 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9450025 - 01 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9450025 - 01 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9450025 - 01 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9580025 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9680025 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11300025 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9450025 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10250025 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10250025 - 01 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10650025 - 01 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10800025 - 01 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10800025 - 01 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10450023 - 01 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10450023 - 01 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10350023 - 01 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10450023 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1250گیلانبنگاه تهران10350023 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10350023 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10350023 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10350023 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10380023 - 01 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10380023 - 01 - 1399

جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت ورق سیاه ، با شماره ۴۴۴۴۹۱۰۱-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید 

 

 

ورق سیاه و سفید در مقابل ورق رنگی گالوانیزه لوله

خانه ها برای اینکه راحت کار کنند ، به گاز و آب احتیاج دارند. بنزین برای گرم کردن غذا گرما و آتش فراهم می کند و ما نمی توانیم بدون آب زندگی کنیم. از لوله ها برای حمل این مواد ضروری در خانه ها ، ساختمان ها و سایر پروژه های ساختمانی برای انتقال یا حمل گاز و آب برای رفع نیازهای آنها استفاده می شود. دو مورد از پرکاربردترین لوله ها لوله سیاه و لوله گالوانیزه است.

لوله های سیاه نیز به لوله های فولادی گفته می شود و برای انتقال آب و گاز از منابع آنها تا کاربران نهایی استفاده می شود. این لوله ای است که مشاغل و خانه ها برای انتقال گاز طبیعی یا پروپان از آنها استفاده می کنند.

این گیاه همچنین به دلیل مقاومت در برابر حرارت زیاد ، در سیستم های آتش نشانی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. آب گرم و خنک کننده منتقل شده به مبدلهای حرارتی نیز از لوله سیاه استفاده می کنند. معمولاً با جوشکاری یا بوسیله اتصالات مکانیکی به آن وصل می شوند.

در حالی که بیشتر برای خطوط گاز استفاده می شود ، از آن برای اتصال وسایل به خطوط تامین آنها نیز استفاده می شود. در خطوط تخلیه ، لوله های گرمایشی و لوله کشی گاز طبیعی از لوله سیاه استفاده می شود. حتی می توان از آن به جای لوله گالوانیزه در پروژه هایی به جز حمل آب برای آشامیدنی استفاده کرد.

لوله گالوانیزه لوله ای از فولاد است که با روی آن پوشانده شده است. روی باعث افزایش امید به زندگی لوله ها می شود و باعث می شود در برابر خوردگی و رسوبات معدنی موجود در خط مقاومت بیشتری نشان دهد. این ماده لوله کشی است که در خطوط آبرسانی مورد استفاده قرار گرفته و بیش از ۳۰ سال در خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

این برای خطوط گاز قابل استفاده نمی باشد زیرا روی می تواند خطوط را هنگام شروع پوسته شدن مسدود کند ، اما کاربردهای دیگری نیز دارد. همچنین می توان از آن در نرده های روباز ، داربست ، حصار ، لوله کشی فاضلاب و آبیاری مزرعه استفاده کرد و بهترین راه حل برای پروژه های عمرانی بزرگتر است و ۴۰ سال امید به زندگی دارد.

اگرچه لوله گالوانیزه با روکش روی می تواند از خوردگی جلوگیری کند ، اما سریعتر از لوله های مسی یا PVC خوردگی می کند. گذشته از این ، حاوی سرب است که می تواند مضر باشد. همچنین از لوله سیاه گران تر است. پوسته پوسته شدن روی در لوله های گالوانیزه می تواند باعث ترکیدگی لوله ها شود.

در حالی که هم اکنون لوله های ایمن تر و قوی تری از مواد غیر از فولاد وجود دارد ، لوله های سیاه و لوله های گالوانیزه هنوز بسیار محبوب هستند و در خانه ها و ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرند.

نکته قابل ذکر اینست که از آنها مطابق با مشخصات پروژه استفاده کرده و در انتقال آب یا گاز به منازل خود فقط از یک نوع لوله استفاده کنید. توصیه نمی شود که دو نوع مواد لوله کشی ترکیب شود.

خلاصه
۱٫ لوله سیاه همانطور که لوله گالوانیزه است از فولاد ساخته شده است. تفاوت این است که لوله گالوانیزه با روی روکش شده است ، در حالی که لوله سیاه نیست.
۲٫ لوله سیاه بهترین راه حل برای خطوط گاز است نه برای خطوط آب زیرا به راحتی زنگ می زند ، در حالی که لوله گالوانیزه لوله ایمنی برای استفاده در خطوط آب است ، اما برای انتقال گاز نمی توان از آن استفاده کرد.
۳٫ لوله سیاه به دلیل روی که به لوله گالوانیزه اضافه می شود ارزان تر از لوله گالوانیزه است.

تفاوت لوله سیاه و لوله گالوانیزه
آب و گاز برای تأمین منازل مسکونی و مشاغل نیاز به لوله دارد. گاز کوره ، بخاری بخاری ، کوره و سایر وسایل را تأمین می کند. آب ضروری و آشکار است. دو نوع متداول لوله فولادی که برای حمل آب و گاز به کار می رود لوله سیاه و لوله گالوانیزه است. سردرگمی در بین صاحبان خانه و حتی برخی از متخصصان رایج است که در مورد استفاده از این لوله های فولادی و تحت چه شرایطی استفاده می شود.

لوله گالوانیزه
لوله فولادی گالوانیزه با یک ماده روی پوشانده شده است تا لوله فولادی در برابر خوردگی مقاوم تر شود. اولین استفاده از لوله گالوانیزه ، تأمین آب منازل و ساختمانها است. روی همچنین از ایجاد ذخایر معدنی که می توانند خط آب را مسدود کنند ، جلوگیری می کند.
از کجا می توان لوله سیاه و لوله گالوانیزه استفاده کرد
از کجا می توان لوله سیاه و لوله گالوانیزه استفاده کرد
لوله سیاه
لوله فولادی سیاه با لوله گالوانیزه متفاوت است زیرا بدون پوشش است. رنگ تیره از آهن اکسید تشکیل شده در سطح آن در طول تولید است. هدف اصلی لوله های فولادی سیاه انتقال گاز طبیعی به منازل و مشاغل است. این لوله بدون درز ساخته می شود و این امر را به یک لوله قوی تر و ایمن تر برای حمل گاز تبدیل می کند. لوله فولادی سیاه نیز برای سیستم های آبپاش آتش استفاده می شود زیرا از لوله گالوانیزه مقاوم در برابر آتش است.

به طور خلاصه:

لوله سیاه و لوله گالوانیزه از فلز ساخته شده است
لوله گالوانیزه دارای یک پوشش روی است ، لوله سیاه ندارد
لوله گالوانیزه برای حمل آب ایده آل است اما برای حمل بنزین مناسب نیست
لوله گالوانیزه به دلیل روکش روی گرانتر است
لوله گالوانیزه با دوام تر است
به دلیل روکش گالوانیزه شما نمی خواهید از لوله گالوانیزه برای گاز استفاده کنید. با گذشت زمان قطعات فلزی گالوانیزه از بین می روند و تنظیم کننده های گاز و واحدهای مشعل شما را مسدود می کنند.

هرگز آهن گالوانیزه و سیاه را با هم مخلوط نکنید یا جایی که خوردگی آنها لمس می شود تسریع شود.

 

آب و گاز برای انتقال آنها به منازل مسکونی و ساختمانهای تجاری نیاز به استفاده از لوله ها دارد. گاز کوره ها ، بخاری های آب و سایر وسایل را تأمین می کند ، در حالی که آب برای سایر نیازهای انسان ضروری است. دو نوع متداول لوله ای که برای حمل آب و گاز مورد استفاده قرار می گیرند ، لوله های فولادی سیاه و لوله استیل گالوانیزه است.

لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه با یک ماده روی پوشانده شده است تا لوله فولادی در برابر خوردگی مقاوم تر شود. اولین استفاده از لوله گالوانیزه ، انتقال آب منازل و ساختمانهای تجاری است. روی همچنین از ایجاد ذخایر معدنی که می توانند خط آب را مسدود کنند ، جلوگیری می کند. لوله گالوانیزه به دلیل مقاومت در برابر خوردگی معمولاً به عنوان قاب داربست استفاده می شود.

لوله های فولادی سیاه
لوله فولادی سیاه با لوله گالوانیزه متفاوت است زیرا بدون پوشش است. رنگ تیره از آهن اکسید تشکیل شده در سطح آن در طول تولید است. هدف اصلی لوله های فولادی سیاه انتقال پروپان یا گاز طبیعی به داخل منازل مسکونی و ساختمان های تجاری است. این لوله بدون درز تولید می شود و این امر را به لوله ای بهتر برای حمل بنزین تبدیل می کند. لوله فولادی سیاه نیز برای سیستم های آبپاش آتش استفاده می شود زیرا از لوله گالوانیزه مقاوم در برابر آتش است.

ویدیوی روز
چالش ها و مسائل
روی روی لوله گالوانیزه با گذشت زمان از بین می رود و لوله را مسدود می کند. پوسته پوسته شدن می تواند باعث ترکیدگی لوله شود. استفاده از لوله گالوانیزه برای حمل بنزین می تواند خطری را ایجاد کند. از طرف دیگر ، لوله های فولادی سیاه راحت تر از لوله گالوانیزه خورده شده و به مواد معدنی موجود در آب اجازه می دهد تا درون آن ساخته شوند.

هزینه
لوله فولادی گالوانیزه به دلیل داشتن روی و فرآیند تولید روی در تولید لوله گالوانیزه ، بیشتر از لوله های فولادی سیاه است. اتصالات گالوانیزه نیز بیشتر از اتصالات مورد استفاده در فولاد سیاه هزینه دارد. لوله های فولادی گالوانیزه هرگز نباید در هنگام ساخت خانه مسکونی یا ساختمان تجاری ، با لوله های فولادی سیاه بپیوندند.

 

لوله سیاه برای حمل گاز طبیعی یا تولید شده از قبیل پروپان ، آب ، روغن و بخار استفاده می شود. این لوله که از فولاد غیر گالوانیزه تشکیل شده است ، به طور گسترده در دسترس است اما برای نصب آن گرانتر است.

استفاده می کند
به گفته AllSteelPipe.com ، لوله سیاه یک لوله با مقاومت بالا است که با اکسید آهن پوشیده شده است. معمولاً برای توزیع گاز به منازل ، حمل آب قابل شرب یا آب گرم از دیگهای بخار یا زهکشی زباله ها استفاده می شود. همچنین برای حمل و نقل نفت توسط صنعت نفت نیز استفاده می شود.

امکانات
لوله سیاه را می توان در زیر زمین نصب کرد که در مورد همه لوله کشی ها صحیح نیست. به طول هایی که از قبل رشته شده اند در دسترس است. یک فروشگاه سخت افزار به طور معمول لوله را برای سفارش و نخ آن قطع می کند. لوله سیاه به قطر بزرگتر به جای نخ جوش داده می شود.

اطلاعات اضافی
از لوله سیاه نیز می توان برای محافظت از سیم کشی برق استفاده کرد. کار با بسیاری از انواع دیگر لوله کار سخت تر است ، و به اتصالات چدنی و ابزار مخصوصی ، مانند برش لوله و لوله ویز نیاز دارید.

 

لوله سیاه و لوله فولادی گالوانیزه دو لوله متداول برای حمل مایعات و گازها هستند. آنها چند شباهت دارند ، بسیاری یکی آنها را با دیگری اشتباه می گیرند. تفاوت اصلی بین فولاد سیاه و گالوانیزه چیست؟ لوله های فولادی سیاه و لوله گالوانیزه از فلز ساخته شده است ، اما لوله گالوانیزه با پوشش روی و لوله سیاه گالوانیزه نیست ، لوله گالوانیزه گران تر و با دوام تر است. در حمل و نقل ، لوله های فولادی سیاه از لوله گالوانیزه خورنده تر است ، بنابراین برای انتقال گاز مناسب تر است ، در حالی که لوله گالوانیزه برای انتقال آب از گاز مناسب تر است.

لوله گالوانیزه ای که با لایه ای از روی پوشانده شده است و باعث می شود از قابلیت ضد خوردگی بالایی برخوردار باشد ، به منظور جلوگیری از جمع شدن لوله های وصل خط لوله می باشد. لوله گالوانیزه عمدتاً برای تأمین آب ساختمانهای مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد ، همچنین می تواند به عنوان یک قاب داربست مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا خاصیت ضد زنگ دارد. لوله فولادی سیاه بدون درز تولید می باشد ، خط لوله انتقال گاز بهتری است. این ماده در سیستم های اسپری آتش سوزی قابل استفاده است زیرا نسبت به لوله های گالوانیزه مقاوم در برابر آتش است. از آنجا که اکسید آهن در طول فرآیند تولید از سطح رنگی تیره برخوردار است ، به آن لوله فولادی سیاه گفته می شود. تفاوت اصلی لوله فولادی و لوله گالوانیزه در سطح است. لوله های فولادی سیاه بدون پوشش و بدون بخار هستند ، بنابراین از آنها برای حمل و نقل گازهایی نظیر پروپان و گاز طبیعی برای استفاده در ساختمانهای مسکونی و تجاری استفاده می شود.

روی و سایر مواد معدنی روی سطح لوله گالوانیزه با گذشت زمان پوسته می شوند و لوله را مسدود می کنند. این منجر به ترکیدن خواهد شد. با توجه به این امر ، انتقال گاز با یک لوله گالوانیزه خطرناک است ، بنابراین اغلب برای انتقال آب از آن استفاده می شود. از طرف دیگر ، لوله استیل سیاه برای حمل و نقل آب مناسب نیست. لوله فولادی سیاه به راحتی در آب خوردگی می شود ، خط لوله مواد معدنی داخل آب حل می شود و خط لوله را مسدود می کند.

به طور کلی ، لوله سیاه ارزان تر از لوله گالوانیزه است. این به دلیل پوشش روی لوله گالوانیزه و روند تولید است. هزینه تعمیر و نگهداری فولاد سیاه کم هزینه ، قطعات کم است. لوله های سیاه و لوله های گالوانیزه شبیه بسیاری از افراد است. بنابراین چگونه بین دو لوله تمایز قائل شویم؟ در اینجا سه ​​راه اصلی وجود دارد. ابتدا می توانید رنگ لوله را بررسی کنید. لوله فولادی سیاه نسبت به لوله گالوانیزه صاف ، لوله گالوانیزه خاکستری نقره ای است. دوم ، لوله های گالوانیزه معمولاً برای لوله های انتقال آب و تحویل گاز سیاه استفاده می شوند که می توانید بر اساس موادی که حمل می کنند ، آنها را از یکدیگر تفکیک کنید. سرانجام ، شما می توانید از سال استفاده از خط لوله مشاهده کنید. لوله سیاه دیر از لوله گالوانیزه استفاده می شود. اگر لوله بعد از سال ۱۹۵۰ نصب شده باشد ، احتمالاً از جنس استیل سیاه است.

در قدیم ، گاهی بعد از مدتها. این به طور کلی به دلیل کیفیت پایین گالوانیزه بود. امروزه استفاده از لوله های گالوانیزه به طور کلی خطری ندارد. به دلیل دو دلیل اصلی لوله کش ها از لوله سیاه با گاز استفاده می کنند. یکی این است که هزینه کمتری نسبت به گالوانیزه دارد (به استثنای مواردی که من دیده ام برخی از خانه های خانگی مشکی بیشتری را برای سیاه استفاده می کنند که باید به دلیل عدم اطلاع مصرف کنندگان از “هزینه” باشد). مورد دیگر این است که اگر از لوله های گالوانیزه برای آب استفاده شود ، استفاده از مشکی برای گاز ، دو کاربرد را متمایز می کند. تصور می کنید از یک گالوانیزه برای گاز و آب در یک خانه استفاده کنید؟ این می تواند مشکلی در افراد ایجاد کند که لوله ها چه چیزی را حمل می کنند. من می خواهم رنگ لوله های گالوانیزه ای را که برای گازهای زرد استفاده می شود ، پیشنهاد کنم. امروزه لوله گاز انعطاف پذیر از جنس استنلس استیل وجود دارد و همیشه زرد رنگ (که من تاکنون دیده ام) به نظر می رسد نقاشی لوله کشی برای زرد بنزین ایده خوبی است. اگر لوله در داخل زمین باشد ، سریعتر دچار خوردگی می شود (بستگی به شرایط خاک دارد). بسیاری از مناطق اجازه نمی دهند لوله گالوانیزه زیرزمینی برای لوله کشی بنزین ایجاد شود و از لوله های فولادی با روکش کارخانه استفاده شود. در بعضی مناطق لوله پلاستیکی در زیر زمین مجاز است (با سیم الکتریکی در بالای آن امکان قرار گیری لوله گاز پلاستیکی و همچنین نوار هشدار دهنده در بالای آن لوله نیز وجود دارد).

چند محصول از ورق سیاه ST37

ورق فولادی آلیاژی نورد گرم نورد بررسی اجمالیجزئیات سریعمحل مبدا:شاندونگ ، چیننام تجاری:فولاد SDنوع:کویل فولادکاربرد:اسکلت فلزیعرض:۱۰۰۰-۱۳۵۰استاندارد:JISتکنیک:نورد گرممقطع تحصیلی:SS400MOQ:100 تنبسته بندی و تحویلجزئیات بسته بندیبسته بندی استاندارد میل.بندربندر ریزهوزمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید:مقدار (تن متریک) ۱ – ۱۰۰> 100است زمان (روزها) ۶۰ برای مذاکره   ورق کویل فولاد ضدزنگ کارخانه گوانگژو ba / 2b…

نورد گرم

مقایسه ورق روغنی و ورق سیاه؛ ورق های فولادی نورد گرم و نورد سرد

ورق آهن ورق روغنی و ورق سیاه که تحت عناوین ورق های فولادی نورد سرد و نورد گرم نیز شناخته می شوند، دو نوع متریال فولادی بسیار مهم و پرکاربرد در صنایع هستند. بیشترین سازه هایی که در زندگی روزمره با آن ها رو به رو هستیم از انواع ورق فولادی ساخته شده اند. ورق…

ورق های سیاه

فروش ورق ۱٫۵ میلی متر سیاه

فروش ورق های سیاه ۱٫۵ میل آلیاژ S235JR عرض ۱ متر. تامین کلیه ورق سیاه صنعتی آلیاژ های ST33 , ST37 , S234JR  به صورت مستقیم از مبادی وارداتی کشور و درب کارخانه بارگیری به صورت رول و شیت و تناژ صورت می پذیرد.ورق گالوانیزه فولاد صنعتی موجودی ورق ۱٫۵ میل سیاه به صورت رول…

ورق سیاه مبارکه – اکسین خرید و فروش

ورق سیاه مبارکه ، اکسین ، کاویان ، گیلان ، در ضخامت و ابعاد مختلف قیمت روزانه ، خرید و فروش ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت های (۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۵ ) ابعاد ۵*۱٫۵ فابریک و رول عرض ۱٫۵ پای برش فروش لوله صنعتی…

قیمت خرید و فروش ورق سیاه سایز و ضخامتهای مختلف ( ۲ سیاه ، ۲٫۵ سیاه ، ۳ سیاه ، ۴ سیاه )

قیمت نبشی و ناودانی و قیمت قوطی آهنی و قیمت ورق گالوانیزه رنگی قیمت روز خرید و فروش کلیه ورق های سیاه تولید فولاد مبارکه و روس ضخامتهای ۲ میلیمتر ، ۲٫۵  میلیمتر سیاه ، ۳ میلیمتر سیاه ، ۴ میلیمتر سیاه به ابعاد مختلف ( ۲*۱ ، ۱٫۲۵*۲٫۵ ، ۳*۱٫۵ ، ۶*۱٫۵ ) قیمت…

خرید و فروش ورقهای سیاه،مبارکه،صبا،کاویان،اکسین،گیلان

خرید و فروش  انواع ورق سیاه با ضخامتهای مختلف و ابعاد متفاوت . ورق های فولاد مبارگه ابعاد ۱٫۵*۶ متر و ۱٫۵ * طول دلخواه تا ۱۲ متر ورقهای کاویان با ضخامتهای بالا و ابعاد ۱/۲۵*۶ متر ورقهای اکسین اهواز از ضخامتهای ۸ تا ۱۰۰ میل و ابعاد ۲*۶ متر و ۲*۱۲ متر ورقهای صبا با…

خرید و فروش ورق sw22

ورق اسید شویی با ضخامتهای مختلف داخلی و وارداتی sw22 ورق رنگی خرید و فروش کلیه اقلام اسید شویی ورقهای اسید شویی قزاق مبارکه و کره ای همینک در مهزیار فولاد ( ۰۲۱۴۴۴۴۹۱۰۱) مقاله ی آهن الات ساختمانی و مقاله ی آهن آلات صنعتی  را نیز بخوانید مقاله ی ورق فولاد مبارکه و مقاله ی…