“در روزهای تعطیلات قیمت ها به صورت تقریبی می باشد و برای کسب قیمت دقیق با واحد فروش تماس بگیرید.”

نام کالاضخامت (میلی متر)ابعاد (میلی متر)توضیحاتانبارقیمت (ریال)تاریخ به روز رسانی
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11450021 - 12 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11450021 - 12 - 1398
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10950021 - 12 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10900019 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10900019 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10900019 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10900019 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهران11150019 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهران11150019 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11630019 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11630019 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهران11050019 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11530019 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10100019 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10550019 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران10550019 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10100019 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10950019 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10550019 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11450019 - 12 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11450019 - 12 - 1398
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10950019 - 12 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10130014 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران</