“در روزهای تعطیلات قیمت ها به صورت تقریبی می باشد و برای کسب قیمت دقیق با واحد فروش تماس بگیرید.”

نام کالاضخامت (میلی متر)ابعاد (میلی متر)توضیحاتانبارقیمت (ریال)تاریخ به روز رسانی
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران766003 - 11 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران746003 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران801003 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران801003 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1250کاویانبنگاه تهران763003 - 11 - 1398
ورق سیاه860000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران701003 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهران753003 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهران766003 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران791003 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران801003 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1250کاویانبنگاه تهران753003 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران791003 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران786003 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهران753003 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران791003 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران766003 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران801003 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران763003 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران786003 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران771003 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران773003 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران776003 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران773003 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران776003 - 11 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران746001 - 11 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران726001 - 11 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران766001 - 11 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران821001 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران781001 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران781001 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران721001 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهران721001 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهران756001 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران756001 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران786001 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1250کاویانبنگاه تهران721001 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران756001 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران771001 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهران721001 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران756001 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران748001 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران786001 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران781001 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران753001 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران771001 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران756001 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران771001 - 11 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران801001 - 11 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510030 - 10 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7410030 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510030 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310030 - 10 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8210030 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7760030 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7715030 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7515030 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7510030 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7815030 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7680030 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7710030 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7510030 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7810030 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7510030 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7760030 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7510030 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7760030 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*15000کاویانبنگاه تهران7550030 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7710030 - 10 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8010030 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510029 - 10 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7210029 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510029 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510029 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310029 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7860029 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7860029 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7630029 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7630029 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7710029 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7630029 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7660029 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7630029 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران7660029 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7560029 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7680029 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7560029 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7680029 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7660029 - 10 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8010029 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7380028 - 10 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7210028 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7560028 - 10 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7360028 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7560028 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7310026 - 10 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7110026 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7515026 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510026 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310026 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7710026 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7710026 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310026 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310026 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610026 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310026 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610026 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310026 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران7610026 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7560026 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610026 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7560026 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7510026 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7510026 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7110025 - 10 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6910025 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7512025 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7515025 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7315025 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610025 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610025 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7190025 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7190025 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610025 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7190025 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610025 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7190025 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610025 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7460025 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610025 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7460025 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7510025 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7510025 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7260024 - 10 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7060024 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510024 - 10 - 1398
ورق سیاه31250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310024 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510024 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310024 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610024 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7460024 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960024 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960024 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640024 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960024 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640024 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960024 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران7020024 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640024 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7460024 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610024 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7460024 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610024 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران7510024 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610024 - 10 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7860024 - 10 - 1398
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7860024 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7210023 - 10 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7010023 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510023 - 10 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7310023 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510023 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310023 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7460023 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960023 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960023 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640023 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6910023 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640023 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610023 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960023 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640023 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7440023 - 10 - 1398
÷206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7540023 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7440023 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7540023 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7540023 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510022 - 10 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7310022 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7560022 - 10 - 1398
ورق سیاه31250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7460022 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7560022 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7460022 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610022 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7560022 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7270022 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7270022 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640022 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7220022 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640022 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7270022 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640022 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7460022 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640022 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7460022 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640022 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640022 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7530021 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7530021 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7530021 - 10 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7330021 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7610021 - 10 - 1398
ورق سیاه31250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610021 - 10 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7760021 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7610021 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610021 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7710021 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7680021 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7510021 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610021 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610021 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610021 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7510021 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7510021 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7620019 - 10 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7620019 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7620019 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7620019 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7820019 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7820019 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7510019 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1200قطعاتبنگاه تهران7060019 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610019 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1200قطعاتبنگاه تهران7060019 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610019 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610019 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7610018 - 10 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7610018 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7610018 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610018 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7810018 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7810018 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610018 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500قطعاتبنگاه تهران7050018 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7710018 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7940018 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1200قطعاتبنگاه تهران7050018 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7710018 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7940018 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7710018 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7940018 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7610018 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7940018 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7610018 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7940018 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران7610018 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7940018 - 10 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7940018 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610017 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610017 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7410017 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7510017 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7510017 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7660017 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000کاویانبنگاه تهران7660017 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7260017 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7180015 - 10 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران6980015 - 10 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7380015 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7560015 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7560015 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7260015 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1200قطعاتبنگاه تهران6900015 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7330015 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7710015 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1200قطعاتبنگاه تهران6900015 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7330015 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7710015 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7330015 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7480015 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7560015 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7480015 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7460015 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7460015 - 10 - 1398
ورق سیاه456000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7210015 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7160014 - 10 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران6960014 - 10 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7410014 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7480014 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7480014 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7160014 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1200قطعاتبنگاه تهران6850014 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7250014 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7480014 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1200قطعاتبنگاه تهران6850014 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7250014 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7480014 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7250014 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7260014 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7260014 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7260014 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7210010 - 10 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران6960010 - 10 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7280010 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7460010 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7460010 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7300010 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7260010 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7500010 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7260010 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7410010 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7260010 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7460010 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7110010 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7110010 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7060010 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7110010 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7760010 - 10 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7760010 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران706009 - 10 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران681009 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران700009 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران736009 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران736009 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران718009 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1200قطعاتبنگاه تهران670009 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران718009 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1200قطعاتبنگاه تهران670009 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران718009 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران718009 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران696009 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران691009 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران707008 - 10 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران680008 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران700008 - 10 - 1398
ورق سیاه31250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران690008 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران700008 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران690008 - 10 - 1398
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران861008 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران720008 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران748008 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران738008 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران748008 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران705008 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران700008 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران700008 - 10 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران770008 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران710007 - 10 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران690007 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران700007 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران700007 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران700007 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران730007 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران730007 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران720007 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران720007 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران740007 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران735007 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران720007 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران740007 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران720007 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران695007 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران695007 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران695007 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران690007 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران690007 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران680005 - 10 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران680005 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران680005 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران670005 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران725005 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران725005 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران717005 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران715005 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران730005 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران715005 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران702005 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران700005 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران730005 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران685005 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران675005 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران685005 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران685005 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران670005 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران685003 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران665003 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران685003 - 10 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران685003 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران685003 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران675003 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران720003 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران710003 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1200قطعاتبنگاه تهران654003 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران710003 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1200قطعاتبنگاه تهران654003 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران710003 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1200قطعاتبنگاه تهران654003 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران710003 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران710003 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران660002 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران656002 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران690002 - 10 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران670002 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران695002 - 10 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران695002 - 10 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران730002 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران695002 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران685002 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران727002 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران723002 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران713002 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران709002 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران709002 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران680002 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران680002 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران687001 - 10 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران662001 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران730001 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران720001 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران710001 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1200قطعاتبنگاه تهران655001 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهران700001 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران700001 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1200قطعاتبنگاه تهران655001 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران700001 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500قطعاتبنگاه تهران655001 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران700001 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران700001 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران680001 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران680001 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6900030 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6600030 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6950030 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران6950030 - 9 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6950030 - 9 - 1398
ورق سیاه46000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6850030 - 9 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7250030 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7150030 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7180030 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7000030 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7000030 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7000030 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7000030 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران6750030 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران6750030 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6950028 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6700028 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6850028 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران6850028 - 9 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6850028 - 9 - 1398
ورق سیاه42500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران6750028 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7100028 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7100028 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7120028 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7050028 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7050028 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6850028 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7050028 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7120028 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران6750028 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6800028 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران6750028 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6750028 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6700028 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6850027 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7120027 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6850027 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6850027 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6850027 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7120027 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران6700027 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6800027 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران6700027 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6750027 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6700027 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6750026 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6550026 - 9 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7200026 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7250026 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7100026 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7050026 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6850026 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6850026 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6750026 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6850026 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7050026 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6600026 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6700026 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6700026 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6650025 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6450025 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6850025 - 9 - 1398
ورق سیاه31250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6850025 - 9 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6850025 - 9 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6850025 - 9 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7250025 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6980025 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7050025 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6780025 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7130025 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6780025 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6850025 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6780025 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7130025 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران6730025 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6800025 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران6730025 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6730025 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6730025 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6650024 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6450024 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7000024 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7000024 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7150024 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6700024 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهران6680024 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6700024 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500کاویانبنگاه تهران6680024 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6850024 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6700024 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7230024 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران6520024 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6830024 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران6520024 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6730024 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6730024 - 9 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7450024 - 9 - 1398
ورق سیاه406000*1500کاویانبنگاه تهران5700024 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6850023 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6700023 - 9 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7250023 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7050023 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8160023 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7050023 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهران6800023 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6750023 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7360023 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6750023 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500کاویانبنگاه تهران6810023 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6750023 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران6800023 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7210023 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6860023 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران6700023 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6910021 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6760021 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6950021 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران6950021 - 9 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6950021 - 9 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6950021 - 9 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7260021 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7110021 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6840021 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7300021 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500کاویانبنگاه تهران7070021 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6840021 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500کاویانبنگاه تهران7080021 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6950021 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6840021 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران7070021 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6220021 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران6850021 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7000021 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران6750021 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6950021 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران5640021 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6950021 - 9 - 1398
ورق سیاه406000*1500کاویانبنگاه تهران5700021 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7050020 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6950020 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6950020 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران6950020 - 9 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6950020 - 9 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6950020 - 9 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7300020 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7250020 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7200020 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهران7070020 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7070020 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7300020 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7070020 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500کاویانبنگاه تهران7080020 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6950020 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7070020 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران7070020 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6220020 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران6850020 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7000020 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران6750020 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6950020 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6950020 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7060019 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960019 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7210019 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7210019 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7360019 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7060019 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7010019 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7060019 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7060019 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران6760019 - 9 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6910019 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران6760019 - 9 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7010019 - 9 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران6910019 - 9 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7410019 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6890018 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6790018 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6860018 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران6760018 - 9 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6860018 - 9 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7090018 - 9 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6990018 - 9 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6910018 - 9 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6910018 - 9 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6910018 - 9 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6830017 - 9 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6730017 - 9 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران6760017 - 9 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران6660017 - 9 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960017 - 9 - 1398
ورق سیاه4<