نامضخامتابعادقیمت تاریخ به روز رسانی
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید26 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید26 - 03 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید26 - 03 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید26 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید25 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید25 - 03 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید25 - 03 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید25 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید24 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید24 - 03 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید24 - 03 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید24 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید20 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید20 - 03 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید20 - 03 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید20 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید19 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید17 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید17 - 03 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید17 - 03 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید17 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید15 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید15 - 03 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید15 - 03 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید15 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید12 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید12 - 03 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید12 - 03 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید12 - 03 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید31 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید28 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید24 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید24 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید24 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید24 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید23 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید22 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید21 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید20 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید17 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید16 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید15 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید14 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید13 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید10 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید09 - 02 - 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل2/5*1/25تماس بگیرید07 - 02- 1399
ورق استیل خشدار0/6 میل1*2تماس بگیرید07 - 02- 1399
ورق استیل دانه گندمی1 میل1*2تماس بگیرید07 - 02- 1399
ورق استیل طرحدار1 میل1*2تماس بگیرید07 - 02- 1399

۵ دیدگاه

  1. سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون بشه

پاسخی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

ورق های آجدار سیاه

فروش کلیه ورق های آجدار سیاه صنعتی

بازرگانی مهزیار فولاد خریدار و فروشنده کلیه  ورق های آجدار سیاه ، روسی، مبارکه، کره ای در ابعاد مختلف ورق آجدار تامین کلیه ورق های آجدار سیاه بصورت رولو شیت در ابعاد ۱/۵X6 – 1/5X3 – 1/25X2/5 – 2X1 تولید شرکت های آرسلور میتال قزاقزستان، فولاد مبارکه اصفهان و دانکوک کره جنوبی. لوله استیل , ورق رنگی , ورق…

فروش و تامین کلیه ورقهای آجدار گالوانیزه شده از ضخامت 2 میل الی 10 میلیمتر جهت مصارف صنعتی

فروش کلیه ورقهای آجدار گالوانیزه و گالوانیزه شده

فروش و تامین کلیه ورقهای آجدار گالوانیزه شده از ضخامت ۲ میل الی ۱۰ میلیمتر جهت مصارف صنعتی ورق آجدار بدلیل وجود رطوبت بالا در برخی مناطق کشور ورق آجدار گالوانیزه شده میتواند گزینه مناسبی برای استحکام و طول عمر کلیه سازه های فلزی باشد. ورقهای آجدار گالوانیزه از ضخامت ۲ الی ۱۰ میل در…

فروش ورق های آجدار ، داخلی و وارداتی آجدار سیاه ، آجدار استیل ، آجدار گالوانیزه ، آجدار آلومینیوم

ورق آجدار ، سیاه ، استیل ، گالوانیزه ، آلومینیوم

فروش ورق های آجدار ، داخلی و وارداتی آجدار سیاه ، آجدار استیل ، آجدار گالوانیزه ، آجدار آلومینیوم فروش ورق آجدار از ضخامت ۲ میلیمتر تا ضخامت ۱۰ میلیمتر بصورت کویل و شیت آجدار قزاق ورق آجدار آجدار کره آجدار مبارکه ورق فولاد مبارکه , لوله مانیسمان api , لوله استیل ۳۱۶ , لوله استیل ۳۰۴ , میلگرد استیل ۳۰۴ , بورس ورق استیل , ورق…

ورق آجدار

ورق عاج دار – آجدار – وارداتی

خرید – فروش و قیمت روز انواع ورق آجدار عاج بادامی عاج لوزی جهت مصارف صنعتی در ضخامت ها و ابعاد مختلف ورق عاج دار – خریدار – فروشنده آهن صنعتی فروش ورق آجدار – عاج دار ، جهت مصارف صنعتی آهن آلات ساختمانی صنایع نفت – گاز – پتروشیمی ، در ضخامتهای ۲ –…

فروشنده و خریدار ورق های آجدار قیمت روزانه انواع ورق های آجدار و ورق های آجداره گالوانیزه

فروشنده و خریدار ورق های آجدار قیمت روزانه انواع ورق های آجدار و ورق های آجداره گالوانیزه فروش ورق آجدار با ضخامت ۲ میل ورق آجدار فروش ورق آجدار با ضخامت ۳ میل فروش ورق آجدار با ضخامت ۴ میل آهن آلات صنعتی , آهن آلات ساختمانی فروش ورق آجدار با ضخامت ۵ میل فروش ورق آجدار با ضخامت…

خرید و فروش کلیه ورق های آجدار وارداتی و ورق های آجدار داخلی ( فروش ویژه ورق آجدار گالوانیزه شده )

خرید و فروش کلیه ورق های آجدار وارداتی (روس ، قزاق ، چین ، کره ) ورق آجدار ورق آجدار ۲ میل ابعاد ۲*۱ متر ورق آجدار ۳ میل ابعاد ۱٫۲۵*۲٫۵ ورق آجدار ۴ میل ابعاد ۶*۱٫۵ ورق آجدار ۵ میل ابعاد ۶*۱٫۵ ورق آجدار ۶ میل ابعاد ۶*۱٫۵ مقاله ی میلگرد استیل ۳۰۴ ,…

خرید و فروش ورق sw22

ورق اسید شویی با ضخامتهای مختلف داخلی و وارداتی sw22 ورق رنگی خرید و فروش کلیه اقلام اسید شویی ورقهای اسید شویی قزاق مبارکه و کره ای همینک در مهزیار فولاد ( ۰۲۱۴۴۴۴۹۱۰۱) مقاله ی آهن الات ساختمانی و مقاله ی آهن آلات صنعتی  را نیز بخوانید مقاله ی ورق فولاد مبارکه و مقاله ی…

ورق آجدار ورق آجدار گالوانیزه

فروش تخصصی و ویژه انواع ورقهای آجدار و انواع ورقهای آجدار گالوانیزه شده همینک در مهزیار فولاد . ورق آجدار ۰۲۱۴۴۴۴۹۱۰۱ مقاله ی ورق فولادی  و مقاله ی لوله فولادی را نیز بخوانید مقاله ی لوله api  و مقاله ی فروش ورق اکسین  را نیز بخوانید مقاله ی ورق اکسین  و مقاله ی ورق گالوانیزه…