نامابعادکارخانهوضعیتانبارقیمتتاریخ به روز رسانی
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق اجدار 41000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق آجدار 51000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق آجدار 62000*1000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق اجدار 41000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق آجدار 51000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق آجدار 62000*1000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید19 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران16000014 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران16500014 - 12 - 1398
ورق اجدار 41000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران16500014 - 12 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران15500014 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران14500014 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران14500014 - 12 - 1398
ورق آجدار 51000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران16500014 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران14500014 - 12 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران15000014 - 12 - 1398
ورق آجدار 62000*1000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران15000014 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران15500014 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران15500014 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران15550013 - 12 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران15550013 - 12 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران17550013 - 12 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران14550013 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران14550013 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران14550013 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران16550013 - 12 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران14550013 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران16550013 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران15050013 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران15500012 - 12 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران15500012 - 12 - 1398
ورق اجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران14500012 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران14500012 - 12 - 1398
ورق آجدار 41000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران17500012 - 12 - 1398
ورق آجدار 51000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران16500012 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران14500012 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران14500012 - 12 - 1398
ورق آجدار 62000*1000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران16500012 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران15000012 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران15000012 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران16000010 - 12 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران15700010 - 12 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید3 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1350001 - 12 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1350001 - 12 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1250001 - 12 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1200001 - 12 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1150001 - 12 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1300001 - 12 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1200001 - 12 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1250001 - 12 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1350001 - 12 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1300001 - 12 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 11 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران13550027 - 11 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران13050027 - 11 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران12550027 - 11 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران12550027 - 11 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران13050027 - 11 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران12550027 - 11 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران12050027 - 11 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران12050027 - 11 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران11550027 - 11 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران13500026 - 11 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران13000026 - 11 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران12500026 - 11 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران12500026 - 11 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران13000026 - 11 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران12500026 - 11 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران12000026 - 11 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران12000026 - 11 - 1398
ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران12500026 - 11 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران11500026 - 11 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق آجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق آجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
ورق اجدار 31250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران10500020 - 11 - 1398
ورق اجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران12000020 - 11 - 1398
ورق اجدار 36000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران11000020 - 11 - 1398
ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران10500020 - 11 - 1398
ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران10500020 - 11 - 1398
ورق آجدار 51250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران11000020 - 11 - 1398
ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران11000020 - 11 - 1398
ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران11000020 - 11 - 1398
ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران11000020 - 11 - 1398
ورق آجدار 31000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران12000019 - 11 - 1398

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فوریه 18, 2018
ورق های آجدار سیاه

فروش کلیه ورق های آجدار سیاه صنعتی

بازرگانی مهزیار فولاد خریدار و فروشنده کلیه  ورق های آجدار سیاه ، روسی، مبارکه، کره […]
نوامبر 1, 2017
فروش ورق های آجدار ، داخلی و وارداتی آجدار سیاه ، آجدار استیل ، آجدار گالوانیزه ، آجدار آلومینیوم

ورق آجدار ، سیاه ، استیل ، گالوانیزه ، آلومینیوم

فروش ورق های آجدار ، داخلی و وارداتی آجدار سیاه ، آجدار استیل ، آجدار […]
ژوئن 19, 2017
ورق آجدار

ورق عاج دار – آجدار – وارداتی

خرید – فروش و قیمت روز انواع ورق آجدار عاج بادامی عاج لوزی جهت مصارف […]
اکتبر 30, 2016

فروشنده و خریدار ورق های آجدار قیمت روزانه انواع ورق های آجدار و ورق های آجداره گالوانیزه

فروشنده و خریدار ورق های آجدار قیمت روزانه انواع ورق های آجدار و ورق های […]
اکتبر 4, 2016

خرید و فروش کلیه ورق های آجدار وارداتی و ورق های آجدار داخلی ( فروش ویژه ورق آجدار گالوانیزه شده )

خرید و فروش کلیه ورق های آجدار وارداتی (روس ، قزاق ، چین ، کره […]
سپتامبر 19, 2016

خرید و فروش ورق sw22

ورق اسید شویی با ضخامتهای مختلف داخلی و وارداتی sw22 ورق رنگی خرید و فروش […]
سپتامبر 16, 2016

ورق آجدار ورق آجدار گالوانیزه

فروش تخصصی و ویژه انواع ورقهای آجدار و انواع ورقهای آجدار گالوانیزه شده همینک در […]