نام کالاسایز (اینچ)ردهشاخهواحدقیمتتاریخ به روز رسانی
لوله استیل 304L4806 متریکیلوگرم57500098/11/19
لوله استیل 304L41..1106 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L1106 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L10106 متریکیلوگرم61500098/11/19
لوله استیل 304L12106 متریکیلوگرم61500098/11/19
لوله استیل 304L8106 متریکیلوگرم59500098/11/19
لوله استیل 304L5806 متریکیلوگرم59500098/11/19
لوله استیل 304L1406 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L1..............6 متریکیلوگرم57500098/11/19
لوله استیل 304L2106 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L2406 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L2806 متریکیلوگرم57500098/11/19
لوله استیل 304L4106 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L4406 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L1.21106 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L1.21406 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L1.21806 متریکیلوگرم57500098/11/19
لوله استیل 304L1.2106 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L1.2406 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L1.2806 متریکیلوگرم55500098/11/19
لوله استیل 304L1.41806 متریکیلوگرم57500098/11/19
لوله استیل 304L1.41406 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L1.22406 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L1.22106 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L3106 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L3406 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L3806 متریکیلوگرم57500098/11/19
لوله استیل 304L3.4106 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L3.4406 متریکیلوگرم54500098/11/19
لوله استیل 304L3.4806 متریکیلوگرم57500098/11/19
لوله استیل 304L5406 متریکیلوگرم57500098/11/19
لوله استیل 304L6106 متریکیلوگرم57500098/11/19
لوله استیل 304L6406 متریکیلوگرم57500098/11/19
لوله استیل 304L4806 متریکیلوگرم57550098/11/17
لوله استیل 304L41..1106 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L1106 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L10106 متریکیلوگرم61550098/11/17
لوله استیل 304L12106 متریکیلوگرم61550098/11/17
لوله استیل 304L8106 متریکیلوگرم59550098/11/17
لوله استیل 304L5806 متریکیلوگرم59550098/11/17
لوله استیل 304L1406 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L1..............6 متریکیلوگرم57550098/11/17
لوله استیل 304L2106 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L2406 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L2806 متریکیلوگرم57550098/11/17
لوله استیل 304L4106 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L4406 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L1.21106 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L1.21406 متریکیلوگرم57550098/11/17
لوله استیل 304L1.21806 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L1.2106 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L1.2406 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L1.2806 متریکیلوگرم55550098/11/17
لوله استیل 304L1.41806 متریکیلوگرم57550098/11/17
لوله استیل 304L1.41406 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L1.22406 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L1.22106 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L3106 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L3406 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L3806 متریکیلوگرم57550098/11/17
لوله استیل 304L3.4106 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L3.4406 متریکیلوگرم54550098/11/17
لوله استیل 304L3.4806 متریکیلوگرم57550098/11/17
لوله استیل 304L5406 متریکیلوگرم57550098/11/17
لوله استیل 304L6106 متریکیلوگرم57550098/11/17
لوله استیل 304L6406 متریکیلوگرم57550098/11/17
لوله استیل 304L4806 متریکیلوگرم57500098/11/16
لوله استیل 304L41..1106 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L1106 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L10106 متریکیلوگرم61500098/11/16
لوله استیل 304L12106 متریکیلوگرم61500098/11/16
لوله استیل 304L8106 متریکیلوگرم59500098/11/16
لوله استیل 304L5806 متریکیلوگرم59500098/11/16
لوله استیل 304L1406 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L1..............6 متریکیلوگرم57500098/11/16
لوله استیل 304L2106 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L2406 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L2806 متریکیلوگرم57500098/11/16
لوله استیل 304L4106 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L4406 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L1.21106 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L1.21406 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L1.21806 متریکیلوگرم57500098/11/16
لوله استیل 304L1.2106 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L1.2406 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L1.2806 متریکیلوگرم55500098/11/16
لوله استیل 304L1.41806 متریکیلوگرم57500098/11/16
لوله استیل 304L1.41406 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L1.22406 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L1.22106 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L3106 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L3406 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L3806 متریکیلوگرم57500098/11/16
لوله استیل 304L3.4106 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L3.4406 متریکیلوگرم54500098/11/16
لوله استیل 304L3.4806 متریکیلوگرم57500098/11/16
لوله استیل 304L5406 متریکیلوگرم57500098/11/16
لوله استیل 304L6106 متریکیلوگرم57500098/11/16
لوله استیل 304L6406 متریکیلوگرم57500098/11/16
لوله استیل 304L4806 متریکیلوگرم57550098/11/15
لوله استیل 304L41..1106 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L1106 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L10106 متریکیلوگرم61550098/11/15
لوله استیل 304L12106 متریکیلوگرم61550098/11/15
لوله استیل 304L8106 متریکیلوگرم59550098/11/15
لوله استیل 304L5806 متریکیلوگرم59550098/11/15
لوله استیل 304L1406 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L1..............6 متریکیلوگرم57550098/11/15
لوله استیل 304L2106 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L2406 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L2806 متریکیلوگرم57550098/11/15
لوله استیل 304L4106 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L4406 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L1.21106 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L1.21406 متریکیلوگرم57550098/11/15
لوله استیل 304L1.21806 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L1.2106 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L1.2406 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L1.2806 متریکیلوگرم55550098/11/15
لوله استیل 304L1.41806 متریکیلوگرم57550098/11/15
لوله استیل 304L1.41406 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L1.22406 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L1.22106 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L3106 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L3406 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L3806 متریکیلوگرم57550098/11/15
لوله استیل 304L3.4106 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L3.4406 متریکیلوگرم54550098/11/15
لوله استیل 304L3.4806 متریکیلوگرم57550098/11/15
لوله استیل 304L5406 متریکیلوگرم57550098/11/15