از این نوع فلنج ها برای مسدود کردن انتهای سیستم های لوله کشی شیرها و منفذهای ظروف تحت فشار استفاده می شود.

فلنج های کور از نظر فشار داخلی و بار بر روی پیچ ها مخصوصاً در اندازه های بزرگتر نسبت به تمام فلنج های دیگر تحت فشار بیشتری قرار می گیرند و چون ماکزیمم فشار تنش در این نوع فلنج ها تنش خمشی در مرکز موثر است از این نظر مقدار تنش نسبت به فلنج های دیگر زیادتر انتخاب می شود و در محل هایی که درجه حرارت فاکتور مهمی است، یا مسئله ضربه قوچ (Water Hammer) وجود دارد ، به جای فلنج کور از ترکیب فلنج گردندار جوشی و درپوش (Cap) استفاده می شود.

 

نامسایزاستانداردضخامتجنسبرندانبارقیمتتاریخ به روز رسانی
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران45000019 - 12 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران38000019 - 12 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران55000019 - 12 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران60000019 - 12 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران75000019 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران84000019 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران150000019 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران115000019 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران195000019 - 12 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 12 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران45050013 - 12 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران38050013 - 12 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران55050013 - 12 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران60050013 - 12 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران75050013 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران84050013 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران150050013 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران115050013 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران195050013 - 12 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران45000012 - 12 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران38000012 - 12 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران55000012 - 12 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران60000012 - 12 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران75000012 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران84000012 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران150000012 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران115000012 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران195000012 - 12 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید11 - 12 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران45050010 - 12 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران38050010 - 12 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران55050010 - 12 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران60050010 - 12 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران75050010 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران84050010 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران150050010 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران115050010 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران195050010 - 12 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران4505006 - 12 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران3805006 - 12 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران5505006 - 12 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران6005006 - 12 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران7505006 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران8405006 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران15005006 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران11505006 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران19505006 - 12 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران4500005 - 12 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران3800005 - 12 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران5500005 - 12 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران6000005 - 12 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران7500005 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران8400005 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران15000005 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران11500005 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران19500005 - 12 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران4505004 - 12 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران3805004 - 12 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران5505004 - 12 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران6005004 - 12 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران7505004 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران8405004 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران15005004 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران11505004 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران19505004 - 12 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران4500003 - 12 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران3800003 - 12 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران5500003 - 12 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران6000003 - 12 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران7500003 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران8400003 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران15000003 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران11500003 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران19500003 - 12 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران4505001 - 12 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران3805001 - 12 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران5505001 - 12 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران6005001 - 12 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران7505001 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران8405001 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران15005001 - 12 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران11505001 - 12 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران19505001 - 12 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران45000030 - 11 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران38000030 - 11 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران55000030 - 11 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران60000030 - 11 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران75000030 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران84000030 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران150000030 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران115000030 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران195000030 - 11 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران45050028 - 11 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران38050028 - 11 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران55050028 - 11 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران60050028 - 11 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران75050028 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران84050028 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران150050028 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران115050028 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران195050028 - 11 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران45000027 - 11 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران38000027 - 11 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران60000027 - 11 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران75000027 - 11 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران84000027 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران150000027 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران115000027 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران195000027 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 11 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران45000026 - 11 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران38000026 - 11 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران55000026 - 11 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران60000026 - 11 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران75000026 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران84000026 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران150000026 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران115000026 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران195000026 - 11 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 11 - 1398
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 11 - 1398
21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران45000019 - 11 - 1398
2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران38000019 - 11 - 1398
3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران55000019 - 11 - 1398
4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران60000019 - 11 - 1398
5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران75000019 - 11 - 1398
6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران84000019 - 11 - 1398
8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهران150000019 - 11 - 1398
6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران115000019 - 11 - 1398
8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهران195000019 - 11 - 1398