از این نوع فلنج ها برای مسدود کردن انتهای سیستم های لوله کشی شیرها و منفذهای ظروف تحت فشار استفاده می شود.

فلنج های کور از نظر فشار داخلی و بار بر روی پیچ ها مخصوصاً در اندازه های بزرگتر نسبت به تمام فلنج های دیگر تحت فشار بیشتری قرار می گیرند و چون ماکزیمم فشار تنش در این نوع فلنج ها تنش خمشی در مرکز موثر است از این نظر مقدار تنش نسبت به فلنج های دیگر زیادتر انتخاب می شود و در محل هایی که درجه حرارت فاکتور مهمی است، یا مسئله ضربه قوچ (Water Hammer) وجود دارد ، به جای فلنج کور از ترکیب فلنج گردندار جوشی و درپوش (Cap) استفاده می شود.

 

نامسایزاستانداردضخامتجنسبرندانبارقیمتتاریخ به روز رسانی
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید03 - 04 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید03 - 04 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید03 - 04 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید03 - 04 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید03 - 04 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید03 - 04 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید03 - 04 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید03 - 04 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید03 - 04 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 04 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 04 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 04 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 04 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 04 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 04 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 04 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 04 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 04 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31- 03 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31- 03 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31- 03 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31- 03 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31- 03 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31- 03 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31- 03 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31- 03 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31- 03 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 03 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 03 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 03 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 03 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 03 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 03 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 03 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 03 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 03 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 03 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 03 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 03 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 03 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 03 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 03 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 03 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 03 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 03 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 03 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 03 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 03 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 03 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 03 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 03 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 03 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 03 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 03 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 03 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 03 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 03 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 03 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 03 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 03 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 03 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 03 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 03 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید06 - 03 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید06 - 03 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید06 - 03 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید06 - 03 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید06 - 03 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید06 - 03 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید06 - 03 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید06 - 03 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید06 - 03 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید22 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید16 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید15 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید14 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید09 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید08 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید08 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید08 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید08 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید08 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید08 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید08 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید08 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید08 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید07 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید01 - 02 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید31 - 01 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید27 - 01 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01- 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01- 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01- 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01- 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01- 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01- 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01- 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01- 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید26 - 01- 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید25 - 01 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 01 - 1399
فلنج کور21.2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
فلنج کور2PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
فلنج کور3PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
فلنج کور4PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
فلنج کور5PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
فلنج کور6PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
فلنج کور8PN1615فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
فلنج کور6PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399
فلنج کور8PN1620فولادیمشهدبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 01 - 1399

 

چیزی پیدا نشد

به نظر می رسد ما نمیتوانیم چیزی که به دنبال آن هستید را پیدا کنیم. شاید جستجو بتواند کمک کند.