نام کالاابعادمحل بارگیریتوضیحاتقیمت (خرده فروشی)تاریخ به روز رسانی
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900 ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری 95500 ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397

 

 

ٰگوشه نانوایی گوشه فرفورژه قفسه فلزی چوب آشپزخانه قفسه ذخیره سازی جدید
گوشه ای از اتاق آزاد؟ این کابینت آشپزخانه چوبی و فلزی به گونه ای طراحی شده است که می تواند فضای ذخیره و فضای نمایشگر را فراهم کند. قاب چوبی فرفورژه با فرهای فانتزی ، همراه با کابینت چوب گرد تیره و قفسه بندی بالا ، باعث ایجاد فضا و سبک می شود.

 

یک قفسه نانوایان سنتی برای نگه داشتن تازه از کالاهای پخته شده در فر قرار داده شده و با انتقال حرارت از چربی پخته شده به قفسه آهن فرفورس ، آنها را سریع خنک می کند. اما این قفسه نانوایی به سبک کلاسیک می تواند خیلی بیشتر از خنک کردن نان ، کیک و کیک استفاده شود. پنج قفسه اتاق کافی برای ذخیره سازی و نمایش همه موارد مورد علاقه شما را فراهم می کند. از تمامی آب و هوا و مقاوم در برابر آب ، این قفسه همچنین می تواند در بیرون از منزل برای نگهداری وسایل باغبانی و گیاهان گلدان استفاده شود.

 

Etsy به عنوان یک شرکت جهانی مستقر در ایالات متحده با فعالیت در کشورهای دیگر ، باید تحریم های اقتصادی و محدودیت های تجاری را رعایت کند ، از جمله مواردی که توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی (“OFAC”) وزارت خزانه داری ایالات متحده اجرا می شود. این بدان معناست که Etsy یا هر کسی که از خدمات ما استفاده می کند نمی تواند در معامله هایی که شامل افراد مشخص شده ، مکان ها یا مواردی هستند که از آن مکان ها سرچشمه می گیرند ، طبق آژانس هایی مانند OFAC تعیین شود.

این خط مشی برای هر کسی که از خدمات ما استفاده می کند ، صرف نظر از موقعیت مکانی آنها ، اعمال می شود. این وظیفه شماست که خود را با این محدودیت ها آشنا کنید.

به عنوان مثال ، این محدودیت ها به طور کلی معاملات مربوط به:

برخی مناطق جغرافیایی مانند کریمه ، کوبا ، ایران ، کره شمالی و سوریه یا هر فرد یا نهاد دیگری که در آن مکانها ساکن یا ساکن باشد.
اشخاص یا اشخاص مشخص شده در لیست های تحریم مانند لیست افراد خاص OFAC (“SDN”) یا لیست تحریم های خارجی (“FSE”) لیست.
اتباع کوبا ، صرف نظر از موقعیت مکانی ، مگر اینکه تابعیت یا اقامت دائم در خارج از کوبا تأسیس شده باشد. و
مواردی که از مناطقی از جمله کوبا ، کره شمالی ، ایران یا کریمه نشات می گیرند ، به استثنای مطالب اطلاع رسانی مانند انتشارات ، فیلم ها ، پوسترها ، سوابق فونوگرافی ، عکس ها ، نوارها ، دیسک های فشرده و برخی از آثار هنری.
برای محافظت از جامعه و بازار ما ، اتی برای اطمینان از پیروی از برنامه های مجازات اقدامات لازم را انجام می دهد. به عنوان مثال ، Etsy اعضا را از استفاده از حسابهای خود در هنگام مکانهای جغرافیایی خاص ممنوع می کند. اگر دلیلی بر این باور داریم که شما حساب خود را از یک مکان مجاز تحریم ، مانند هر یک از مکان های ذکر شده در بالا ، کار می کنید ، و یا در غیر این صورت با هرگونه تحریم اقتصادی یا محدودیت تجاری نقض شده اید ، ممکن است ما استفاده شما از خدمات خود را به حالت تعلیق درآورده یا خاتمه دهیم. به طور کلی اعضا مجاز به لیست ، خرید و یا فروش کالاهایی نیستند که از مناطق مجاز تحریم شده اند. این موارد شامل مواردی است که از مجازاتهای قبل از موعد مقرر برخوردار هستند ، زیرا ما هیچ راهی برای بررسی اینکه چه موقع واقعاً از مکان محدود خارج شده اند ، بررسی نمی کنیم. Etsy این حق را برای خود محفوظ می دارد که فروشندگان اطلاعات اضافی را ارائه دهند ، کشور مبداء مورد را در یک لیست افشا کنند ، یا اقدامات دیگری را برای تحقق تعهدات مربوط به انطباق انجام دهند. ممکن است لیست ها را غیرفعال کنیم یا تراکنش هایی را که خطر نقض این خط مشی وجود دارد لغو کنیم.

علاوه بر رعایت OFAC و قوانین محلی قابل اجرا ، اعضای Etsy باید آگاه باشند که سایر کشورها ممکن است محدودیتهای تجاری خود را داشته باشند و ممکن است برخی از موارد براساس قوانین بین المللی مجاز به صادرات یا واردات نباشند. شما هنگام معامله با طرفین بین المللی باید با قوانین مربوط به حوزه های قضایی مشورت کنید.

سرانجام ، اعضای Etsy باید آگاه باشند که پردازنده های پرداخت شخص ثالث ، مانند  ، ممکن است به طور مستقل معاملات مربوط به رعایت مجازات ها را کنترل کنند و ممکن است معاملات را به عنوان بخشی از برنامه های انطباق خود مسدود کنند. Etsy هیچ اختیار و یا کنترلی در تصمیم گیری مستقل این ارائه دهندگان ندارد.

تحریم های اقتصادی و محدودیت های تجاری که در مورد استفاده شما از خدمات اعمال می شود در معرض تغییر هستند ، بنابراین اعضا باید منابع مجازات را مرتباً بررسی کنند. برای مشاوره حقوقی ، با یک متخصص واجد شرایط مشورت کنید.

ژانویه 8, 2020
نبشی آهن

توضیحات نبشی آهن

نبشی آهن حالی که بسیاری از جزئیات به ساخت و ساز ساختمان شما بی خطر […]
ژانویه 7, 2020

۱۲MM طول آهن گوشه نبشی آهن

بررسی اجمالی جزئیات سریع محل مبدا: گوانگدونگ ، چین نام تجاری: شیوانگ شماره مدل: محافظ […]
ژانویه 7, 2020

نبشی آهن مدل محافظ گوشه ای فلزی سفارشی با کیفیت بالا ۱۳X10mm آلیاژ طلای سبک و محافظ گوشه فلزی آهنی

بررسی اجمالی جزئیات سریع محل مبدا: گوانگدونگ ، چین نام تجاری: شیوانگ شماره مدل: LE0672A […]
آوریل 1, 2019
نبشی فولادی

خرید و فروش نبشی فولادی

نبشی فولادی نورد گرم دارای یک ساختار C شکل است که دارای شعاع داخلی ایده‌آلی است و برای انواع کاربردهای ساختاری ایده‌آل می‌باشد. شکل این محصول همچنین برای ایجاد استحکام و مقاومت اضافه‌ به نبشی های فولادی، زمانی ایده‌آل است که بار پروژه به صورت عمودی یا افقی باشد. به علاوه، این مقطع فولادی برای جوشکاری، برشکاری،ماشینکاری مناسب است.   […]
نوامبر 12, 2016
خرید ، فروش و قیمت روزانه انواع آهن آلات ، نبشی ساختمانی و صنعتی ، داخلی و وارداتی ، نبشی ، خریدار و فروشنده

نبشی ساختمانی – نبشی صنعتی

خرید ، فروش و قیمت روزانه انواع آهن آلات ، نبشی ساختمانی و صنعتی ، […]
اکتبر 21, 2016

خریدار و فروشنده نبشی های st52 جهت مصارف صنعتی نبشی ۱۲ متری

خریدار و فروشنده نبشی های st52 جهت مصارف صنعتی نبشی ۱۲ متری خریدار و فروشنده […]
سپتامبر 18, 2016

خرید و فروش نبشی های ساختمانی و صنعتی نبشی بال نامساوی

فروش انواع نبشی های ساختمانی فروش انواع نبشی های صنعتی سنگین و سبک نبشی از […]