نام کالاابعادمحل بارگیریتوضیحاتقیمت (خرده فروشی)تاریخ به روز رسانی
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900 ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری 95500 ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
آوریل 1, 2019
نبشی فولادی

خرید و فروش نبشی فولادی

نبشی فولادی نورد گرم دارای یک ساختار C شکل است که دارای شعاع داخلی ایده‌آلی است و برای انواع کاربردهای ساختاری ایده‌آل می‌باشد. شکل این محصول همچنین برای ایجاد استحکام و مقاومت اضافه‌ به نبشی های فولادی، زمانی ایده‌آل است که بار پروژه به صورت عمودی یا افقی باشد. به علاوه، این مقطع فولادی برای جوشکاری، برشکاری،ماشینکاری مناسب است.   […]
نوامبر 12, 2016
خرید ، فروش و قیمت روزانه انواع آهن آلات ، نبشی ساختمانی و صنعتی ، داخلی و وارداتی ، نبشی ، خریدار و فروشنده

نبشی ساختمانی – نبشی صنعتی

خرید ، فروش و قیمت روزانه انواع آهن آلات ، نبشی ساختمانی و صنعتی ، […]
اکتبر 21, 2016

خریدار و فروشنده نبشی های st52 جهت مصارف صنعتی نبشی ۱۲ متری

خریدار و فروشنده نبشی های st52 جهت مصارف صنعتی نبشی ۱۲ متری خریدار و فروشنده […]
سپتامبر 18, 2016

خرید و فروش نبشی های ساختمانی و صنعتی نبشی بال نامساوی

فروش انواع نبشی های ساختمانی فروش انواع نبشی های صنعتی سنگین و سبک نبشی از […]
//]]>