نبشی مقطعی است که در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. نبشی از مهم ترین پروفیل های ساختمانی می باشد که به صورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار میرود . نبشی جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون ، هم چنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود . همچنین در برخی سازه ها مانند سازه های مربوط به آسانسورها نبشی های خرد شده مورد استفاده قرار می گیرند که اصطلاحا نبشی لقمه گفته می شود.

نبشی ها به دو صورت تولید می شوند :

نبشی پرسی ، نوعی نبشی است که ابتدا به صورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق ، خم شده و به شکل نبشی درمی آید .

نبشی فابریک ، از همان اول پروسه تولید ، به شکل نبشی ، از خط تولید خارج می شود .

نبشی ها با دو مشخصه شناخته می شوند :

۱-اندازه بال ها

۲-ضخامت

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد و قیمت های اعلامی برای شرکت تعهد آور نیست و قیمت لحظه ای و روزانه می باشد .

نام کالاابعادمحل بارگیریتوضیحاتقیمت (خرده فروشی)تاریخ به روز رسانی
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900 ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری 95500 ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
تیر ۲۳, ۱۳۹۷
موجودی نبشی آلیاژی

لیست آخرین موجودی نبشی آلیاژی

تاریخ به روز رسانی : ۳ شهریور ۱۳۹۷    
آبان ۲۲, ۱۳۹۵
خرید ، فروش و قیمت روزانه انواع آهن آلات ، نبشی ساختمانی و صنعتی ، داخلی و وارداتی ، نبشی ، خریدار و فروشنده

نبشی ساختمانی – نبشی صنعتی

خرید ، فروش و قیمت روزانه انواع آهن آلات ، نبشی ساختمانی و صنعتی ، […]
مهر ۳۰, ۱۳۹۵

خریدار و فروشنده نبشی های st52 جهت مصارف صنعتی نبشی ۱۲ متری

خریدار و فروشنده نبشی های st52 جهت مصارف صنعتی نبشی ۱۲ متری خریدار و فروشنده […]
شهریور ۲۸, ۱۳۹۵

خرید و فروش نبشی های ساختمانی و صنعتی نبشی بال نامساوی

فروش انواع نبشی های ساختمانی فروش انواع نبشی های صنعتی سنگین و سبک نبشی از […]