نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمتواحد قیمتتاریخ بروز رسانی
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69000ریال21 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال21 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67000ریال21 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67000ریال21 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال21 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران68000ریال21 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال21 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67600ریال21 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67000ریال21 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67700ریال21 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69000ریال21 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69500ریال21 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69000ریال21 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69500ریال21 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69000ریال21 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال21 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67000ریال21 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال21 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال21 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال21 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69500ریال20 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز40*403انبار تهران67500ریال20 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز40*404انبار تهران67500ریال20 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز50*505انبار تهران67500ریال20 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز50*504انبار تهران68000ریال20 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز50*503انبار تهران68000ریال20 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز50*506انبار تهرانتماس بگیریدریال20 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز60*605انبار تهران67600ریال20 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز60*606انبار تهران67500ریال20 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز60*604انبار تهران67000ریال20 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز60*603انبار تهران69500ریال20 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز70*705انبار تهران69500ریال20 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز70*706انبار تهران69550ریال20 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز70*704انبار تهران69550ریال20 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز70*707انبار تهران69500ریال20 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز80*806انبار تهران67550ریال20 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز80*808انبار تهران67550ریال20 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز80*807انبار تهران67550ریال20 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز100*10010انبار تهرانتماس بگیریدریال20 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز100*1008انبار تهرانتماس بگیریدریال20 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69500ریال19 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67550ریال19 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال19 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال19 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67550ریال19 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران68500ریال19 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال19 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67650ریال19 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال19 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67750ریال19 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69500ریال19 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69550ریال19 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69500ریال19 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69550ریال19 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69500ریال19 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67550ریال19 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال19 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67550ریال19 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال19 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال19 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69000ریال17 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز40*403انبار تهران67500ریال17 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز40*404انبار تهران67000ریال17 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز50*505انبار تهران67000ریال17 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز50*504انبار تهران67500ریال17 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز50*503انبار تهران68000ریال17 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز50*506انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز60*605انبار تهران67650ریال17 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز60*606انبار تهران67500ریال17 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز60*604انبار تهران65750ریال17 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز60*603انبار تهران69500ریال17 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز70*705انبار تهران69550ریال17 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز70*706انبار تهران69500ریال17 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز70*704انبار تهران69550ریال17 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز70*707انبار تهران69500ریال17 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز80*806انبار تهران67550ریال17 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز80*808انبار تهران67500ریال17 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز80*807انبار تهران67550ریال17 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز100*10010انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز100*1008انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69500ریال14 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67550ریال14 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال14 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال14 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67550ریال14 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران68500ریال14 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال14 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67650ریال14 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال14 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67750ریال14 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69500ریال14 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69550ریال14 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69500ریال14 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69550ریال14 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69500ریال14 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67550ریال14 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال14 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67550ریال14 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال14 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال14 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69500ریال13 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز40*403انبار تهران67500ریال13 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز40*404انبار تهران67000ریال13 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز50*505انبار تهران67000ریال13 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز50*504انبار تهران67500ریال13 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز50*503انبار تهران68000ریال13 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز50*506انبار تهرانتماس بگیریدریال13 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز60*605انبار تهران67600ریال13 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز60*606انبار تهران67000ریال13 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز60*604انبار تهران67700ریال13 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز60*603انبار تهران69000ریال13 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز70*705انبار تهران69500ریال13 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز70*706انبار تهران69000ریال13 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز70*704انبار تهران69500ریال13 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز70*707انبار تهران69000ریال13 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز80*806انبار تهران67500ریال13 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز80*808انبار تهران67000ریال13 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز80*807انبار تهران67500ریال13 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز100*10010انبار تهرانتماس بگیریدریال13 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز100*1008انبار تهرانتماس بگیریدریال13 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69000ریال12 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال12 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67000ریال12 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67000ریال12 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال12 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران68000ریال12 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال12 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67600ریال12 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67000ریال12 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67700ریال12 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69000ریال12 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69500ریال12 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69000ریال12 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69500ریال12 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69000ریال12 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال12 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67000ریال12 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال12 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال12 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال12 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران69000ریال11 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز40*403انبار تهران69000ریال11 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز40*404انبار تهران67000ریال11 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز50*505انبار تهران67000ریال11 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز50*504انبار تهران67500ریال11 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز50*503انبار تهران68600ریال11 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز50*506انبار تهرانتماس بگیریدریال11 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز60*605انبار تهران67600ریال11 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز60*606انبار تهران67000ریال11 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز60*604انبار تهران67700ریال11 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز60*603انبار تهرانتماس بگیریدریال11 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز70*705انبار تهران69500ریال11 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز70*706انبار تهران69000ریال11 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز70*704انبار تهران69500ریال11 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز70*707انبار تهران69000ریال11 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز80*806انبار تهران67500ریال11 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز80*808انبار تهران67000ریال11 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز80*807انبار تهران67500ریال11 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز100*10010انبار تهرانتماس بگیریدریال11 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز100*1008انبار تهرانتماس بگیریدریال11 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران71500ریال10 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران71500ریال10 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران71500ریال10 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران70500ریال10 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران71000ریال10 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران71500ریال10 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال10 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران71500ریال10 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران70500ریال10 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران71000ریال10 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران71500ریال10 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران71500ریال10 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران71000ریال10 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران71500ریال10 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران70500ریال10 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران71000ریال10 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران71000ریال10 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران71000ریال10 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال10 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال10 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران74000ریال7 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز40*403انبار تهران74000ریال7 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز40*404انبار تهران73500ریال7 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز50*505انبار تهران73000ریال7 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز50*504انبار تهران73500ریال7 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز50*503انبار تهران74000ریال7 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز50*506انبار تهرانتماس بگیریدریال7 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز60*605انبار تهران73500ریال7 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز60*606انبار تهران73000ریال7 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز60*604انبار تهران73500ریال7 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز60*603انبار تهران74000ریال7 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز70*705انبار تهران74000ریال7 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز70*706انبار تهران73500ریال7 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز70*704انبار تهران74000ریال7 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز70*707انبار تهران73000ریال7 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز80*806انبار تهران73500ریال7 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز80*808انبار تهران73500ریال7 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز80*807انبار تهران73500ریال7 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز100*10010انبار تهرانتماس بگیریدریال7 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز100*1008انبار تهرانتماس بگیریدریال7 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران74000ریال6 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران74000ریال6 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال6 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73000ریال6 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال6 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران74000ریال6 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال6 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال6 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73000ریال6 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال6 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران74000ریال6 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران74000ریال6 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال6 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران74000ریال6 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73000ریال6 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال6 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال6 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال6 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال6 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال6 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران74000ریال5 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز40*403انبار تهران74000ریال5 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز40*404انبار تهران73500ریال5 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز50*505انبار تهران73000ریال5 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز50*504انبار تهران73500ریال5 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز50*503انبار تهران74000ریال5 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز50*506انبار تهرانتماس بگیریدریال5 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز60*605انبار تهران73500ریال5 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز60*606انبار تهران73000ریال5 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز60*604انبار تهران73500ریال5 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز60*603انبار تهران74000ریال5 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز70*705انبار تهران74000ریال5 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز70*706انبار تهران73500ریال5 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز70*704انبار تهران74000ریال5 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز70*707انبار تهران73000ریال5 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز80*806انبار تهران73500ریال5 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز80*808انبار تهران73500ریال5 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز80*807انبار تهران73500ریال5 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز100*10010انبار تهرانتماس بگیریدریال5 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز100*1008انبار تهرانتماس بگیریدریال5 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران74000ریال4 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران74000ریال4 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال4 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73000ریال4 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال4 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران74000ریال4 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال4 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال4 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73000ریال4 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال4 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران74000ریال4 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران74000ریال4 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال4 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران74000ریال4 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73000ریال4 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال4 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال4 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران73500ریال4 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال4 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال4 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال3 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز40*403انبار تهران67500ریال3 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز40*404انبار تهران66850ریال3 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز50*505انبار تهران66550ریال3 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز50*504انبار تهران66850ریال3 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز50*503انبار تهران67500ریال3 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز50*506انبار تهرانتماس بگیریدریال3 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز60*605انبار تهران66550ریال3 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز60*606انبار تهران66200ریال3 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز60*604انبار تهران66750ریال3 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز60*603انبار تهران67350ریال3 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز70*705انبار تهران68500ریال3 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز70*706انبار تهران67550ریال3 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز70*704انبار تهران68500ریال3 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز70*707انبار تهران67550ریال3 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز80*806انبار تهران67500ریال3 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز80*808انبار تهران67500ریال3 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز80*807انبار تهرانتماس بگیریدریال3 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز100*10010انبار تهرانتماس بگیریدریال3 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز100*1008انبار تهرانتماس بگیریدریال3 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال1 - 12 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67000ریال1 - 12 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66800ریال1 - 12 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66500ریال1 - 12 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67800ریال1 - 12 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67000ریال1 - 12 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال1 - 12 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66500ریال1 - 12 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66200ریال1 - 12 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66700ریال1 - 12 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67300ریال1 - 12 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران68000ریال1 - 12 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال1 - 12 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران68000ریال1 - 12 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67500ریال1 - 12 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67000ریال1 - 12 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران67000ریال1 - 12 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66800ریال1 - 12 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66300ریال1 - 12 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال1 - 12 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال30 - 11 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز40*403انبار تهران67000ریال30 - 11 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز40*404انبار تهران66800ریال30 - 11 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز50*505انبار تهران66500ریال30 - 11 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز50*504انبار تهران66800ریال30 - 11 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز50*503انبار تهران67000ریال30 - 11 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز50*506انبار تهرانتماس بگیریدریال30 - 11 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز60*605انبار تهران66500ریال30 - 11 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز60*606انبار تهران66500ریال30 - 11 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز60*604انبار تهران66700ریال30 - 11 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز60*603انبار تهران67300ریال30 - 11 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز70*705انبار تهران68000ریال30 - 11 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز70*706انبار تهران67500ریال30 - 11 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز70*704انبار تهران68000ریال30 - 11 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز70*707انبار تهران67500ریال30 - 11 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز80*806انبار تهران67000ریال30 - 11 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز80*808انبار تهران67000ریال30 - 11 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز80*807انبار تهران66800ریال30 - 11 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز100*10010انبار تهران66300ریال30 - 11 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز100*1008انبار تهرانتماس بگیریدریال30 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال28 - 11 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال28 - 11 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64800ریال28 - 11 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64500ریال28 - 11 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64800ریال28 - 11 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال28 - 11 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال28 - 11 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64500ریال28 - 11 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64200ریال28 - 11 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64700ریال28 - 11 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65300ریال28 - 11 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66000ریال28 - 11 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65500ریال28 - 11 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66000ریال28 - 11 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65500ریال28 - 11 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال28 - 11 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال28 - 11 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64800ریال28 - 11 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64300ریال28 - 11 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال28 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال27 - 11 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز40*403انبار تهران65500ریال27 - 11 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز40*404انبار تهران64800ریال27 - 11 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز50*505انبار تهران64500ریال27 - 11 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز50*504انبار تهران64800ریال27 - 11 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز50*503انبار تهران65500ریال27 - 11 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز50*506انبار تهرانتماس بگیریدریال27 - 11 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز60*605انبار تهران64500ریال27 - 11 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز60*606انبار تهران64200ریال27 - 11 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز60*604انبار تهران64700ریال27 - 11 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز60*603انبار تهران65300ریال27 - 11 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز70*705انبار تهران66000ریال27 - 11 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز70*706انبار تهران65500ریال27 - 11 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز70*704انبار تهران66000ریال27 - 11 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز70*707انبار تهران65500ریال27 - 11 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز80*806انبار تهران65500ریال27 - 11 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز80*808انبار تهران65500ریال27 - 11 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز80*807انبار تهران64800ریال27 - 11 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز100*10010انبار تهران65300ریال27 - 11 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز100*1008انبار تهرانتماس بگیریدریال27 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال26 - 11 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال26 - 11 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64800ریال26 - 11 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64500ریال26 - 11 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64800ریال26 - 11 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال26 - 11 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65300ریال26 - 11 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64500ریال26 - 11 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64200ریال26 - 11 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64700ریال26 - 11 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65300ریال26 - 11 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66000ریال26 - 11 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65500ریال26 - 11 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66000ریال26 - 11 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65500ریال26 - 11 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال26 - 11 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال26 - 11 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64800ریال26 - 11 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال26 - 11 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال26 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز40*403انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز40*404انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز50*505انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز50*504انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز50*503انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز50*506انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز60*605انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز60*606انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز60*604انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز60*603انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز70*705انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز70*706انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز70*704انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز70*707انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز80*806انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز80*808انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز80*807انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز100*10010انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز100*1008انبار تهرانتماس بگیریدریال24 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال23 - 11 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65500ریال23 - 11 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال23 - 11 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال23 - 11 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال23 - 11 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65500ریال23 - 11 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66000ریال23 - 11 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64000ریال23 - 11 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64500ریال23 - 11 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال23 - 11 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66000ریال23 - 11 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66500ریال23 - 11 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66000ریال23 - 11 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66500ریال23 - 11 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66000ریال23 - 11 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66000ریال23 - 11 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65500ریال23 - 11 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال23 - 11 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال23 - 11 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال23 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال21 - 11 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز40*403انبار تهران65000ریال21 - 11 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز40*404انبار تهران64800ریال21 - 11 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز50*505انبار تهران64500ریال21 - 11 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز50*504انبار تهران64800ریال21 - 11 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز50*503انبار تهران65000ریال21 - 11 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز50*506انبار تهران65300ریال21 - 11 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز60*605انبار تهران64500ریال21 - 11 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز60*606انبار تهران64200ریال21 - 11 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز60*604انبار تهران64700ریال21 - 11 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز60*603انبار تهران65300ریال21 - 11 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز70*705انبار تهران66000ریال21 - 11 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز70*706انبار تهران65500ریال21 - 11 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز70*704انبار تهران66000ریال21 - 11 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز70*707انبار تهران65500ریال21 - 11 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز80*806انبار تهران65000ریال21 - 11 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز80*808انبار تهران65000ریال21 - 11 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز80*807انبار تهران64800ریال21 - 11 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز100*10010انبار تهران64300ریال21 - 11 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز100*1008انبار تهرانتماس بگیریدریال21 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال20 - 11 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال20 - 11 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64800ریال20 - 11 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64500ریال20 - 11 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64800ریال20 - 11 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال20 - 11 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65300ریال20 - 11 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64500ریال20 - 11 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64200ریال20 - 11 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64700ریال20 - 11 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65300ریال20 - 11 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66000ریال20 - 11 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65500ریال20 - 11 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران66000ریال20 - 11 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65500ریال20 - 11 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال20 - 11 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران65000ریال20 - 11 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64800ریال20 - 11 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهران64300ریال20 - 11 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال20 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال19 - 11 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز40*403انبار تهران63500ریال19 - 11 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز40*404انبار تهران63300ریال19 - 11 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز50*505انبار تهران63000ریال19 - 11 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز50*504انبار تهران63300ریال19 - 11 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز50*503انبار تهران63500ریال19 - 11 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز50*506انبار تهران63800ریال19 - 11 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز60*605انبار تهران63000ریال19 - 11 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز60*606انبار تهران62700ریال19 - 11 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز60*604انبار تهران61200ریال19 - 11 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز60*603انبار تهران63800ریال19 - 11 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز70*705انبار تهران64500ریال19 - 11 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز70*706انبار تهران64000ریال19 - 11 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز70*704انبار تهران64500ریال19 - 11 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز70*707انبار تهران64000ریال19 - 11 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز80*806انبار تهران63500ریال19 - 11 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز80*808انبار تهران63500ریال19 - 11 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز80*807انبار تهران61300ریال19 - 11 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز100*10010انبار تهران62800ریال19 - 11 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز100*1008انبار تهرانتماس بگیریدریال19 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال17 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال16 - 11 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز40*403انبار تهران62000ریال16 - 11 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز40*404انبار تهران61800ریال16 - 11 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز50*505انبار تهران61500ریال16 - 11 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز50*504انبار تهران61800ریال16 - 11 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز50*503انبار تهران62000ریال16 - 11 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز50*506انبار تهران62300ریال16 - 11 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز60*605انبار تهران61500ریال16 - 11 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز60*606انبار تهران61200ریال16 - 11 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز60*604انبار تهرانتماس بگیریدریال16 - 11 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز60*603انبار تهران62300ریال16 - 11 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز70*705انبار تهران63000ریال16 - 11 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز70*706انبار تهران62500ریال16 - 11 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز70*704انبار تهران63000ریال16 - 11 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز70*707انبار تهران62500ریال16 - 11 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز80*806انبار تهران62000ریال16 - 11 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز80*808انبار تهران62000ریال16 - 11 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز80*807انبار تهرانتماس بگیریدریال16 - 11 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز100*10010انبار تهران61300ریال16 - 11 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز100*1008انبار تهرانتماس بگیریدریال16 - 11 - 1398
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز30*303انبار تهرانتماس بگیریدریال15 - 11 - 1398
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز40*403انبار تهران61000ریال15 - 11 - 1398
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز40*404انبار تهران60800ریال15 - 11 - 1398
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز50*505انبار تهران60500ریال15 - 11 - 1398
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز50*504انبار تهران60800ریال15 - 11 - 1398
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز50*503انبار تهران61000ریال15 - 11 - 1398
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز50*506انبار تهران61300ریال15 - 11 - 1398
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز60*605انبار تهران60500ریال15 - 11 - 1398
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز60*606انبار تهران60200ریال15 - 11 - 1398
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز60*604انبار تهران60700ریال15 - 11 - 1398
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز60*603انبار تهران61300ریال15 - 11 - 1398
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز70*705انبار تهران62000ریال15 - 11 - 1398
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز70*706انبار تهران61500ریال15 - 11 - 1398
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز70*704انبار تهران62000ریال15 - 11 - 1398
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز70*707انبار تهران61500ریال15 - 11 - 1398
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز80*806انبار تهران61000ریال15 - 11 - 1398
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز80*808انبار تهران61000ریال15 - 11 - 1398
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز80*807انبار تهران60800ریال15 - 11 - 1398
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز100*10010انبار تهران60300ریال15 - 11 - 1398
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز100*1008انبار تهرانتماس بگیریدریال15 - 11 - 1398

 

 

ٰگوشه نانوایی گوشه فرفورژه قفسه فلزی چوب آشپزخانه قفسه ذخیره سازی جدید
گوشه ای از اتاق آزاد؟ این کابینت آشپزخانه چوبی و فلزی به گونه ای طراحی شده است که می تواند فضای ذخیره و فضای نمایشگر را فراهم کند. قاب چوبی فرفورژه با فرهای فانتزی ، همراه با کابینت چوب گرد تیره و قفسه بندی بالا ، باعث ایجاد فضا و سبک می شود.

 

یک قفسه نانوایان سنتی برای نگه داشتن تازه از کالاهای پخته شده در فر قرار داده شده و با انتقال حرارت از چربی پخته شده به قفسه آهن فرفورس ، آنها را سریع خنک می کند. اما این قفسه نانوایی به سبک کلاسیک می تواند خیلی بیشتر از خنک کردن نان ، کیک و کیک استفاده شود. پنج قفسه اتاق کافی برای ذخیره سازی و نمایش همه موارد مورد علاقه شما را فراهم می کند. از تمامی آب و هوا و مقاوم در برابر آب ، این قفسه همچنین می تواند در بیرون از منزل برای نگهداری وسایل باغبانی و گیاهان گلدان استفاده شود.

 

Etsy به عنوان یک شرکت جهانی مستقر در ایالات متحده با فعالیت در کشورهای دیگر ، باید تحریم های اقتصادی و محدودیت های تجاری را رعایت کند ، از جمله مواردی که توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی (“OFAC”) وزارت خزانه داری ایالات متحده اجرا می شود. این بدان معناست که Etsy یا هر کسی که از خدمات ما استفاده می کند نمی تواند در معامله هایی که شامل افراد مشخص شده ، مکان ها یا مواردی هستند که از آن مکان ها سرچشمه می گیرند ، طبق آژانس هایی مانند OFAC تعیین شود.

این خط مشی برای هر کسی که از خدمات ما استفاده می کند ، صرف نظر از موقعیت مکانی آنها ، اعمال می شود. این وظیفه شماست که خود را با این محدودیت ها آشنا کنید.

به عنوان مثال ، این محدودیت ها به طور کلی معاملات مربوط به:

برخی مناطق جغرافیایی مانند کریمه ، کوبا ، ایران ، کره شمالی و سوریه یا هر فرد یا نهاد دیگری که در آن مکانها ساکن یا ساکن باشد.
اشخاص یا اشخاص مشخص شده در لیست های تحریم مانند لیست افراد خاص OFAC (“SDN”) یا لیست تحریم های خارجی (“FSE”) لیست.
اتباع کوبا ، صرف نظر از موقعیت مکانی ، مگر اینکه تابعیت یا اقامت دائم در خارج از کوبا تأسیس شده باشد. و
مواردی که از مناطقی از جمله کوبا ، کره شمالی ، ایران یا کریمه نشات می گیرند ، به استثنای مطالب اطلاع رسانی مانند انتشارات ، فیلم ها ، پوسترها ، سوابق فونوگرافی ، عکس ها ، نوارها ، دیسک های فشرده و برخی از آثار هنری.
برای محافظت از جامعه و بازار ما ، اتی برای اطمینان از پیروی از برنامه های مجازات اقدامات لازم را انجام می دهد. به عنوان مثال ، Etsy اعضا را از استفاده از حسابهای خود در هنگام مکانهای جغرافیایی خاص ممنوع می کند. اگر دلیلی بر این باور داریم که شما حساب خود را از یک مکان مجاز تحریم ، مانند هر یک از مکان های ذکر شده در بالا ، کار می کنید ، و یا در غیر این صورت با هرگونه تحریم اقتصادی یا محدودیت تجاری نقض شده اید ، ممکن است ما استفاده شما از خدمات خود را به حالت تعلیق درآورده یا خاتمه دهیم. به طور کلی اعضا مجاز به لیست ، خرید و یا فروش کالاهایی نیستند که از مناطق مجاز تحریم شده اند. این موارد شامل مواردی است که از مجازاتهای قبل از موعد مقرر برخوردار هستند ، زیرا ما هیچ راهی برای بررسی اینکه چه موقع واقعاً از مکان محدود خارج شده اند ، بررسی نمی کنیم. Etsy این حق را برای خود محفوظ می دارد که فروشندگان اطلاعات اضافی را ارائه دهند ، کشور مبداء مورد را در یک لیست افشا کنند ، یا اقدامات دیگری را برای تحقق تعهدات مربوط به انطباق انجام دهند. ممکن است لیست ها را غیرفعال کنیم یا تراکنش هایی را که خطر نقض این خط مشی وجود دارد لغو کنیم.

علاوه بر رعایت OFAC و قوانین محلی قابل اجرا ، اعضای Etsy باید آگاه باشند که سایر کشورها ممکن است محدودیتهای تجاری خود را داشته باشند و ممکن است برخی از موارد براساس قوانین بین المللی مجاز به صادرات یا واردات نباشند. شما هنگام معامله با طرفین بین المللی باید با قوانین مربوط به حوزه های قضایی مشورت کنید.

سرانجام ، اعضای Etsy باید آگاه باشند که پردازنده های پرداخت شخص ثالث ، مانند  ، ممکن است به طور مستقل معاملات مربوط به رعایت مجازات ها را کنترل کنند و ممکن است معاملات را به عنوان بخشی از برنامه های انطباق خود مسدود کنند. Etsy هیچ اختیار و یا کنترلی در تصمیم گیری مستقل این ارائه دهندگان ندارد.

تحریم های اقتصادی و محدودیت های تجاری که در مورد استفاده شما از خدمات اعمال می شود در معرض تغییر هستند ، بنابراین اعضا باید منابع مجازات را مرتباً بررسی کنند. برای مشاوره حقوقی ، با یک متخصص واجد شرایط مشورت کنید.

ژانویه 8, 2020
نبشی آهن

توضیحات نبشی آهن

نبشی آهن حالی که بسیاری از جزئیات به ساخت و ساز ساختمان شما بی خطر […]
ژانویه 7, 2020

۱۲MM طول آهن گوشه نبشی آهن

بررسی اجمالی جزئیات سریع محل مبدا: گوانگدونگ ، چین نام تجاری: شیوانگ شماره مدل: محافظ […]
ژانویه 7, 2020

نبشی آهن مدل محافظ گوشه ای فلزی سفارشی با کیفیت بالا ۱۳X10mm آلیاژ طلای سبک و محافظ گوشه فلزی آهنی

بررسی اجمالی جزئیات سریع محل مبدا: گوانگدونگ ، چین نام تجاری: شیوانگ شماره مدل: LE0672A […]
آوریل 1, 2019
نبشی فولادی

خرید و فروش نبشی فولادی

نبشی فولادی نورد گرم دارای یک ساختار C شکل است که دارای شعاع داخلی ایده‌آلی است و برای انواع کاربردهای ساختاری ایده‌آل می‌باشد. شکل این محصول همچنین برای ایجاد استحکام و مقاومت اضافه‌ به نبشی های فولادی، زمانی ایده‌آل است که بار پروژه به صورت عمودی یا افقی باشد. به علاوه، این مقطع فولادی برای جوشکاری، برشکاری،ماشینکاری مناسب است.   […]
نوامبر 12, 2016
خرید ، فروش و قیمت روزانه انواع آهن آلات ، نبشی ساختمانی و صنعتی ، داخلی و وارداتی ، نبشی ، خریدار و فروشنده

نبشی ساختمانی – نبشی صنعتی

خرید ، فروش و قیمت روزانه انواع آهن آلات ، نبشی ساختمانی و صنعتی ، […]
اکتبر 21, 2016

خریدار و فروشنده نبشی های st52 جهت مصارف صنعتی نبشی ۱۲ متری

خریدار و فروشنده نبشی های st52 جهت مصارف صنعتی نبشی ۱۲ متری خریدار و فروشنده […]
سپتامبر 18, 2016

خرید و فروش نبشی های ساختمانی و صنعتی نبشی بال نامساوی

فروش انواع نبشی های ساختمانی فروش انواع نبشی های صنعتی سنگین و سبک نبشی از […]