نامسایزآلیاژحالتواحدقیمتتاریخ به روز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرم59500019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرم53000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرم53000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرم53000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرم53000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرم53000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرم53000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرم53000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرم53000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرم53000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرم53000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرم53000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرم53000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرم53000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرم53000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرم59500014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرم53000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرم53000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرم53000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرم53000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرم53000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرم53000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرم53000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرم53000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرم53000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرم53000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرم53000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرم53000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرم53000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرم53000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرم51500030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرم45000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرم45000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرم45000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرم45000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرم45000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرم45000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرم45000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرم45000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرم45000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرم45000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرم45000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرم45000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرم45000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرم45000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرم48500028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرم42000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرم42000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرم42000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرم42000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرم42000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرم42000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرم42000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرم42000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرم42000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرم42000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرم42000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرم42000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرم42000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرم42000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرم48550027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرم42050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرم42050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرم42050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرم42050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرم42050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرم42050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرم42050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرم42050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرم42050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرم42050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرم42050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرم42050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرم42050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرم42050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرم48500026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرم42000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرم42000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرم42000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرم42000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرم42000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرم42000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرم42000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرم42000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرم42000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرم42000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرم42000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرم42000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرم42000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرم42000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرم48500024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرم42000024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرم42000024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرم42000024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرم42000024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرم42000024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرم42000024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرم42000024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرم42000024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرم42000024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرم42000024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرم42000024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرم42000024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرم42000024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرم42000024 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرم48500021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرم42000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرم42000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرم42000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرم42000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرم42000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرم42000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرم42000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرم42000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرم42000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرم42000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرم42000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرم42000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرم42000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرم42000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L3304L6 متریکیلوگرم48500019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L6304L6 متریکیلوگرم42000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L8304L6 متریکیلوگرم42000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L10304L6 متریکیلوگرم42000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L12304L6 متریکیلوگرم42000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L14304L6 متریکیلوگرم42000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L20304L6 متریکیلوگرم42000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L25304L6 متریکیلوگرم42000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L30304L6 متریکیلوگرم42000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L40304L6 متریکیلوگرم42000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L50304L6 متریکیلوگرم42000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L55304L6 متریکیلوگرم42000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L60304L6 متریکیلوگرم42000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L65304L6 متریکیلوگرم42000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 304L80304L6 متریکیلوگرم42000019 - 11 - 1398
نامسایزآلیاژحالتواحدقیمتتاریخ به روز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66400019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66400019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم67500019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم67500019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66400014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66400014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم67500014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم67500014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگ