نامضخامتعرضرنگکارخانهتحویلحالتقیمتتاریخ به روز رسانی
ورق رنگی 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.41250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.41250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.71250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.71250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.41250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.41250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.71250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.71250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول21040027 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول21040027 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول20320027 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18690026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18690026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18690026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18890026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول19490026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول19890026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول19790026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول19490026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18790026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18790026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18790026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18790026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول19520024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول19520024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول19520024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18220024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18520024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18920024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18820024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18520024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18240024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18240024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18220024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18230024 - 03 - 1399

پاسخی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

ورق های گالوانیزه رنگی

ورق گالوانیزه رنگی

با سلام و درود و عرض ادب خدمت شما صنعتگران و خریداران ارجمند ، شرکت مهزیار فولاد صنعت در راستای اهداف شما و تسریع بخشیدن در پروژه های صنعتی شما اینجاست تا خدمات خود را در زمینه فروش و تامین ورق گالوانیزه رنگی و انواع ورق ها و همچنین انواع لوله های فولادی ارائه دهد…

خرید و فروش انواع ورق های گالوانیزه رنگی داخلی تولید فولاد مبارکه اصفهان و وارداتی چینی

انواع ورق های گالوانیزه رنگی داخلی و وارداتی

خرید و فروش انواع ورق های گالوانیزه رنگی داخلی تولید فولاد مبارکه اصفهان و وارداتی چینی انواع ورق های گالوانیزه رنگی موجود در رنگ های مختلف (قرمز-آبی-سفید-سبز-نارنجی-پرتقالی-صورتی-قهوه ای سوخته-سفال-بنفش-کرم-خاکستری و …) و ضخامت های مختلف از ضخامت ۰/۱۸ میلی متر به صورت رول های عرض ا متر و ۱/۲۵ متر و شیت در ابعاد مختلف.…

شادولاین گالوانیزه ورق رنگی

ورق های گالوانیزه رنگی مبارکه و چینی

با سلام به کاربران عزیز مهزیار فولاد صنعت ، ما در راستای اهداف شما و با تجربه و تخصص در زمینه خرید و فروش ورق رنگی گالوانیزه ، قصد داریم خدمات خود را در اختیار شما خریداران و صنعتگران قرار دهیم و در درجه اول رضایت شما عزیزان برای ما مهم میباشد . خرید و…

قیمت ورقهای گالوانیزه

سلام و درود بر شما کاربران عزیز ، ما شرکت تامین و فروش مقاطع فولادی میباشیم که در زمینه فروش و تامین کلیه مقاطع فولادی ، نهایت تلاشمان این است که شما مشتریان را از ارائه محصولات خود راضی نگه داشته و بهترین کیفیت کاری خود را به شما عرضه کنیم .معمولا در پروژه های…