نامضخامتعرضرنگکارخانهتحویلحالتقیمتتاریخ به روز رسانی
ورق رنگی 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.41250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.41250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.71250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.71250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید03 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.41250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.41250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.71250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.71250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید01 - 04 - 1399
ورق رنگی 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید31 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول21040027 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول21040027 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول20320027 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس بگیرید27 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18690026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18690026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18690026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18890026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول19490026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول19890026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول19790026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول19490026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18790026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18790026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18790026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18790026 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول19520024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول19520024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.41250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول19520024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18220024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18520024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18920024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18820024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18520024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18240024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18240024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18220024 - 03 - 1399
ورق رنگی 0.71250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول18230024 - 03 - 1399

پاسخی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

ورق های گالوانیزه رنگی

ورق گالوانیزه رنگی

ورق گالوانیزه رنگی نوعی ورق نازک جهت انجام عملیات فرمینگ و پوشش سقف استفاده می گردد. . این ورق ها در رنگ‌های مختلف مثل خاکستری، قرمز، سبز، آبی و … موجود هستند و با توجه به پوشش گالوانیزه و رنگ کوره ای سطحی گزینه مناسبی جهت حفاظت از سازه در برابر باران و آثار تخریبی…

خرید و فروش انواع ورق های گالوانیزه رنگی داخلی تولید فولاد مبارکه اصفهان و وارداتی چینی

انواع ورق های گالوانیزه رنگی داخلی و وارداتی

خرید و فروش انواع ورق های گالوانیزه رنگی داخلی تولید فولاد مبارکه اصفهان و وارداتی چینی انواع ورق های گالوانیزه رنگی موجود در رنگ های مختلف (قرمز-آبی-سفید-سبز-نارنجی-پرتقالی-صورتی-قهوه ای سوخته-سفال-بنفش-کرم-خاکستری و …) و ضخامت های مختلف از ضخامت ۰/۱۸ میلی متر به صورت رول های عرض ا متر و ۱/۲۵ متر و شیت در ابعاد مختلف.…

شادولاین گالوانیزه ورق رنگی

ورق های گالوانیزه رنگی مبارکه و چینی

  خرید و فروش ورق فولادی ، ورق گالوانیزه رنگی تولید فولاد مبارکه و چینی در ضخامت های مختلف    ورق رنگی داخلی و وارداتی آهن آلات صنعتی ضخامتهای ( ۰٫۱۸ ، ۰٫۲۰ ، ۰٫۲۲ ، ۰٫۲۵ ، ۰٫۳۰ ، ۰٫۳۵ ، ۰۳۸ ، ۰۴۰ ، ۰٫۴۷ ، ۰۵۰ ، ۰٫۵۵ ، ۰،۶۰ ) عرض…

فروشنده و خریدار انواع ورق های گالوانیزه مستقیم از انزلی و بندر امام در تناژ بالا همینک در مهزیار فولاد (خرید ، فروش)

فروشنده  و خریدار انواع ورق  گالوانیزه مستقیم از انزلی و بندر امام در تناژ بالا همینک در مهزیار فولاد فروشنده ورق های گالوانیزه از ضخامت ۰٫۱۸ تا ۱ میلیمتر ورق گالوانیزه  سایز های (۰٫۱۸ ، ۰٫۲۰ ، ۰٫۲۲ ، ۰٫۲۵ ، ۰٫۲۸ ، ۰٫۳۰ ، ۰٫۳۵ ، ۰٫۳۸ ، ۰٫۴۰ ، ۰٫۴۵ ، ۰٫۴۸ ،…