ردیفنام کالاضخامت چشمه محل بارگیریقیمت
1ورق مشبک آهن0.72تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2ورق مشبک آهن0.73 الی 20تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
3ورق مشبک آهن0.7تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
4ورق مشبک آهن0.53تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
5ورق مشبک آهن0.92تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
6ورق مشبک آهن پرسوراخ0.92تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
7ورق مشبک آهن0.92.5تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
8ورق مشبک آهن0.93 الی20تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
9ورق مشبک آهن پر سوراخ0.93تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
10ورق مشبک کشویی آهن0.9تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
11ورق مشبک آهن0.98*8تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
12ورق مشبک آهن0.910*10تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
13ورق مشبک آهن لوبیایی و ستاره ای0.9تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
14ورق مشبک آهن لانه زنبوری0.9تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
15ورق مشبک آهن0.96*6تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
16ورق مشبک آهن0.912*12تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
17ورق مشبک آهن کشویی فابریک0.9تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
18ورق مشبک آهن1.52تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
19ورق مشبک آهن1.52.5تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
20ورق مشبک آهن1.53تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
21ورق مشبک آهن1.53تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
22ورق مشبک آهن1.54تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
23ورق مشبک آهن1.55 الی 20تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
24ورق مشبک آهن1.58*8تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
25ورق مشبک آهن1.510*10تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
26ورق مشبک کشویی آهن2تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
27ورق مشبک آهن ستاره ای1.5تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
28ورق مشبک آهن گشنیزی1.5تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
29ورق مشبک آهن22تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
30ورق مشبک آهن پر سوراخ22تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
31ورق مشبک آهن2 2.5تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
32ورق مشبک آهن پر سوراخ22.5تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
33ورق مشبک آهن23تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
34ورق مشبک آهن پر سوراخ23تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
35ورق مشبک آهن23تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
36ورق مشبک آهن24تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
37ورق مشبک آهن پر سوراخ24تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
38ورق مشبک آهن25تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
39ورق مشبک آهن پر سوراخ25تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
40ورق مشبک آهن212 الی20تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
41ورق مشبک آهن پر سوراخ26تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
42ورق مشبک آهن225 و 32تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
43ورق مشبک آهن2.52.5تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
44ورق مشبک آهن2.53تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
45ورق مشبک آهن پر سوراخ2.53تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
46ورق مشبک آهن2.54تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
47ورق مشبک آهن پر سوراخ2.54تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
48ورق مشبک آهن2.55تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
49ورق مشبک آهن2.56 الی 20تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
50ورق مشبک آهن2.525تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

ورق های طرح دار

ورق مشبک ، پانچ ، سوراخ دار ، صنعتی ، نما ، دکوراتیو

فروش انواع ورق های طرح دار ، استیل ، کربن استیل ، جهت نما و مصارف صنعتی طرح های : پانچ دایره ، پانچ بیضی ، پانچ گیشنیز ، پانچ ستاره ای ورق های طرح دار پانچ شده در دنیای امروزی مورد توجه طراحان داخلی و طراحان معمار قرار گرفته و در نما های داخلی…