“در روزهای تعطیلات قیمت ها به صورت تقریبی می باشد و برای کسب قیمت دقیق با واحد فروش تماس بگیرید.”

نام کالاسایز (اینچ)ردهشاخهواحدقیمتتاریخ به روز رسانی
لوله استیل 304L4806 متریکیلوگرم49955098/8/25
لوله استیل 304L41..1106 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L1106 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L10106 متریکیلوگرم53550098/8/25
لوله استیل 304L12106 متریکیلوگرم53550098/8/25
لوله استیل 304L8106 متریکیلوگرم52015098/8/25
لوله استیل 304L5806 متریکیلوگرم52520098/8/25
لوله استیل 304L1406 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L1..............6 متریکیلوگرم49955098/8/25
لوله استیل 304L2106 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L2406 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L2806 متریکیلوگرم49955098/8/25
لوله استیل 304L4106 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L4406 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L1.21106 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L1.21406 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L1.21806 متریکیلوگرم49955098/8/25
لوله استیل 304L1.2106 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L1.2406 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L1.2806 متریکیلوگرم49955098/8/25
لوله استیل 304L1.41806 متریکیلوگرم49955098/8/25
لوله استیل 304L1.41406 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L1.22406 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L1.22106 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L3106 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L3406 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L3806 متریکیلوگرم49955098/8/25
لوله استیل 304L3.4106 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L3.4406 متریکیلوگرم46865098/8/25
لوله استیل 304L3.4806 متریکیلوگرم49955098/8/25
لوله استیل 304L5406 متریکیلوگرم49955098/8/25
لوله استیل 304L6106 متریکیلوگرم49955098/8/25
لوله استیل 304L6406 متریکیلوگرم49955098/8/25
لوله استیل 304L4806 متریکیلوگرم50440098/8/23
لوله استیل 304L41..1106 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L1106 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L10106 متریکیلوگرم54600098/8/23
لوله استیل 304L12106 متریکیلوگرم54600098/8/23
لوله استیل 304L8106 متریکیلوگرم52520098/8/23
لوله استیل 304L5806 متریکیلوگرم52520098/8/23
لوله استیل 304L1406 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L1..............6 متریکیلوگرم50440098/8/23
لوله استیل 304L2106 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L2406 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L2806 متریکیلوگرم50440098/8/23
لوله استیل 304L4106 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L4406 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L1.21106 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L1.21406 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L1.21806 متریکیلوگرم50440098/8/23
لوله استیل 304L1.2106 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L1.2406 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L1.2806 متریکیلوگرم50440098/8/23
لوله استیل 304L1.41806 متریکیلوگرم50440098/8/23
لوله استیل 304L1.41406 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L1.22406 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L1.22106 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L3106 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L3406 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L3806 متریکیلوگرم50440098/8/23
لوله استیل 304L3.4106 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L3.4406 متریکیلوگرم47320098/8/23
لوله استیل 304L3.4806 متریکیلوگرم50440098/8/23
لوله استیل 304L5406 متریکیلوگرم50440098/8/23
لوله استیل 304L6106 متریکیلوگرم50440098/8/23
لوله استیل 304L6406 متریکیلوگرم50440098/8/23
لوله استیل 304L4806 متریکیلوگرم50925098/8/22
لوله استیل 304L41..1106 متریکیلوگرم47250098/8/22
لوله استیل 304L1106 متریکیلوگرم47250098/8/22
لوله استیل 304L10106 متریکیلوگرم55125098/8/22
لوله استیل 304L12106 متریکیلوگرم55125098/8/22
لوله استیل 304L8106 متریکیلوگرم53025098/8/22
لوله استیل 304L5806 متریکیلوگرم53025098/8/22
لوله استیل 304L1406 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L1..............6 متریکیلوگرم50925098/8/22
لوله استیل 304L2106 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L2406 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L2806 متریکیلوگرم50925098/8/22
لوله استیل 304L4106 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L4406 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L1.21106 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L1.21406 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L1.21806 متریکیلوگرم50925098/8/22
لوله استیل 304L1.2106 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L1.2406 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L1.2806 متریکیلوگرم50925098/8/22
لوله استیل 304L1.41806 متریکیلوگرم50925098/8/22
لوله استیل 304L1.41406 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L1.22406 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L1.22106 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L3106 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L3406 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L3806 متریکیلوگرم50925098/8/22
لوله استیل 304L3.4106 متریکیلوگرم47775098/8/22
لوله استیل 304L3.4406 متریکیلوگرم50925098/8/22
لوله استیل 304L3.4806 متریکیلوگرم50925098/8/22
لوله استیل 304L5406 متریکیلوگرم50925098/8/22
لوله استیل 304L6106 متریکیلوگرم50925098/8/22
لوله استیل 304L6406 متریکیلوگرم50925098/8/22
لوله استیل 304L4806 متریکیلوگرم49955098/8/21
لوله استیل 304L41..1106 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L1106 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L10106 متریکیلوگرم54075098/8/21
لوله استیل 304L12106 متریکیلوگرم54075098/8/21
لوله استیل 304L8106 متریکیلوگرم52015098/8/21
لوله استیل 304L5806 متریکیلوگرم52015098/8/21
لوله استیل 304L1406 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L1..............6 متریکیلوگرم49955098/8/21
لوله استیل 304L2106 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L2406 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L2806 متریکیلوگرم49955098/8/21
لوله استیل 304L4106 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L4406 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L1.21106 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L1.21406 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L1.21806 متریکیلوگرم49955098/8/21
لوله استیل 304L1.2106 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L1.2406 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L1.2806 متریکیلوگرم49955098/8/21
لوله استیل 304L1.41806 متریکیلوگرم49955098/8/21
لوله استیل 304L1.41406 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L1.22406 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L1.22106 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L3106 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L3406 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L3806 متریکیلوگرم49955098/8/21
لوله استیل 304L3.4106 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L3.4406 متریکیلوگرم46865098/8/21
لوله استیل 304L3.4806 متریکیلوگرم49955098/8/21
لوله استیل 304L5406 متریکیلوگرم49955098/8/21
لوله استیل 304L6106 متریکیلوگرم49955098/8/21
لوله استیل 304L6406 متریکیلوگرم49955098/8/21
لوله استیل 304L4806 متریکیلوگرم51975098/8/20
لوله استیل 304L41..1106 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L1106 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L10106 متریکیلوگرم`56175098/8/20
لوله استیل 304L12106 متریکیلوگرم`56175098/8/20
لوله استیل 304L8106 متریکیلوگرم54075098/8/20
لوله استیل 304L5806 متریکیلوگرم54075098/8/20
لوله استیل 304L1406 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L1..............6 متریکیلوگرم51975098/8/20
لوله استیل 304L2106 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L2406 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L2806 متریکیلوگرم51975098/8/20
لوله استیل 304L4106 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L4406 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L1.21106 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L1.21406 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L1.21806 متریکیلوگرم51975098/8/20
لوله استیل 304L1.2106 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L1.2406 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L1.2806 متریکیلوگرم51975098/8/20
لوله استیل 304L1.41806 متریکیلوگرم51975098/8/20
لوله استیل 304L1.41406 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L1.22406 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L1.22106 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L3106 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L3406 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L3806 متریکیلوگرم51975098/8/20
لوله استیل 304L3.4106 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L3.4406 متریکیلوگرم48825098/8/20
لوله استیل 304L3.4806 متریکیلوگرم51975098/8/20
لوله استیل 304L5406 متریکیلوگرم51975098/8/20
لوله استیل 304L6106 متریکیلوگرم51975098/8/20
لوله استیل 304L6406 متریکیلوگرم51975098/8/20
لوله استیل 304L4806 متریکیلوگرم50985098/8/18
لوله استیل 304L41..1106 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L1106 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L10106 متریکیلوگرم55105098/8/18
لوله استیل 304L12106 متریکیلوگرم55105098/8/18
لوله استیل 304L8106 متریکیلوگرم53045098/8/18
لوله استیل 304L5806 متریکیلوگرم53045098/8/18
لوله استیل 304L1406 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L1..............6 متریکیلوگرم50985098/8/18
لوله استیل 304L2106 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L2406 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L2806 متریکیلوگرم50985098/8/18
لوله استیل 304L4106 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L4406 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L1.21106 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L1.21406 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L1.21806 متریکیلوگرم50985098/8/18
لوله استیل 304L1.2106 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L1.2406 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L1.2806 متریکیلوگرم50985098/8/18
لوله استیل 304L1.41806 متریکیلوگرم50985098/8/18
لوله استیل 304L1.41406 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L1.22406 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L1.22106 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L3106 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L3406 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L3806 متریکیلوگرم50985098/8/18
لوله استیل 304L3.4106 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L3.4406 متریکیلوگرم47895098/8/18
لوله استیل 304L3.4806 متریکیلوگرم50985098/8/18
لوله استیل 304L5406 متریکیلوگرم50985098/8/18
لوله استیل 304L6106 متریکیلوگرم50985098/8/18
لوله استیل 304L6406 متریکیلوگرم50985098/8/18
لوله استیل 304L4806 متریکیلوگرم51975098/8/13
لوله استیل 304L41..1106 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L1106 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L10106 متریکیلوگرم56175098/8/13
لوله استیل 304L12106 متریکیلوگرم56175098/8/13
لوله استیل 304L8106 متریکیلوگرم54075098/8/13
لوله استیل 304L5806 متریکیلوگرم54075098/8/13
لوله استیل 304L1406 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L1..............6 متریکیلوگرم51975098/8/13
لوله استیل 304L2106 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L2406 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L2806 متریکیلوگرم51975098/8/13
لوله استیل 304L4106 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L4406 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L1.21106 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L1.21406 متریکیلوگرم51975098/8/13
لوله استیل 304L1.21806 متریکیلوگرم50985098/8/13
لوله استیل 304L1.2106 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L1.2406 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L1.2806 متریکیلوگرم51975098/8/13
لوله استیل 304L1.41806 متریکیلوگرم51975098/8/13
لوله استیل 304L1.41406 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L1.22406 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L1.22106 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L3106 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L3406 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L3806 متریکیلوگرم51975098/8/13
لوله استیل 304L3.4106 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L3.4406 متریکیلوگرم48825098/8/13
لوله استیل 304L3.4806 متریکیلوگرم51975098/8/13
لوله استیل 304L5406 متریکیلوگرم51975098/8/13
لوله استیل 304L6106 متریکیلوگرم51975098/8/13
لوله استیل 304L6406 متریکیلوگرم51975098/8/13
لوله استیل 3044806 متریکیلوگرم50985098/8/12
لوله استیل 30441..1106 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3041106 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 30410106 متریکیلوگرم55105098/8/12
لوله استیل 30412106 متریکیلوگرم55105098/8/12
لوله استیل 3048106 متریکیلوگرم53045098/8/12
لوله استیل 3045806 متریکیلوگرم53045098/8/12
لوله استیل 3041406 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3041..............6 متریکیلوگرم50985098/8/12
لوله استیل 3042106 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3042406 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3042806 متریکیلوگرم50985098/8/12
لوله استیل 3044106 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3044406 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3041.21106 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3041.21406 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3041.21806 متریکیلوگرم50985098/8/12
لوله استیل 3041.2106 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3041.2406 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3041.2806 متریکیلوگرم50985098/8/12
لوله استیل 3041.41806 متریکیلوگرم50985098/8/12
لوله استیل 3041.41406 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3041.22406 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3041.22106 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3043106 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3043406 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3043806 متریکیلوگرم50985098/8/12
لوله استیل 3043.4106 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3043.4406 متریکیلوگرم47895098/8/12
لوله استیل 3043.4806 متریکیلوگرم50985098/8/12
لوله استیل 3045406 متریکیلوگرم50985098/8/12
لوله استیل 3046106 متریکیلوگرم50985098/8/12
لوله استیل 3046406 متریکیلوگرم50985098/8/12
لوله استیل 3044806 متریکیلوگرم49950098/8/11
لوله استیل 3041.41106 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3041106 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 30410106 متریکیلوگرم54075098/8/11
لوله استیل 30412106 متریکیلوگرم54075098/8/11
لوله استیل 3048106 متریکیلوگرم52015098/8/11
لوله استیل 3045806 متریکیلوگرم52015098/8/11
لوله استیل 3041406 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3041..............6 متریکیلوگرم49955098/8/11
لوله استیل 3042106 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3042406 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3042806 متریکیلوگرم49950098/8/11
لوله استیل 3044106 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3044406 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3041.21106 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3041.21406 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3041.21806 متریکیلوگرم49955098/8/11
لوله استیل 3041.2106 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3041.2406 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3041.2806 متریکیلوگرم49955098/8/11
لوله استیل 3041.41806 متریکیلوگرم49955098/8/11
لوله استیل 3041.41406 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3041.22406 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3041.22106 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3043106 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3043406 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3043806 متریکیلوگرم49955098/8/11
لوله استیل 3043.4106 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3043.4406 متریکیلوگرم46865098/8/11
لوله استیل 3043.4806 متریکیلوگرم49955098/8/11
لوله استیل 3045406 متریکیلوگرم49955098/8/11
لوله استیل 3045406 متریکیلوگرم49955098/8/11
لوله استیل 3046106 متریکیلوگرم49955098/8/11
لوله استیل 3046406 متریکیلوگرم49955098/8/11

 

نوامبر 10, 2018
تسمه استیل

تسمه استنلس استیل ۳۰۴

تامین کلیه مقاطع استیل شامل : انواع تسمه استیل انواع فلت بار استیل Flat Bar […]
نوامبر 8, 2016
خرید ، فروش ، قیمت انواع لوله های استنلس استیل با آلیاژ های 304 ، 310 ، 316 ، 202 ، 201 ، 321 ، 309 لوله های استنلس استیل دکوراتیو ، خریدار و فروشنده

لوله های استنلس استیل با آلیاژ های مختلف

مهزیار فولاد صادر کننده و سازنده لوله های استنلس استیل است که از نظر نشت […]
//]]>