نام کالاسایزاستانداردقیمتواحد قیمتمحل بارگیریتاریخ به روز رسانی
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران7 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران7 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران7 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران7 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران7 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران7 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران7 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران7 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران7 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران7 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران7 - 12 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران7 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران6 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران6 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران6 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران6 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران6 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران6 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران6 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران6 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران6 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران6 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران6 - 12 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران6 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران5 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران5 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران5 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران5 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران5 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران5 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران5 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران5 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران5 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران5 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران5 - 12 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران5 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران4 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران4 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران4 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران4 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران4 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران4 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران4 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران4 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران4 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران4 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران4 - 12 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران4 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران3 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران3 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران3 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران3 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران3 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران3 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران3 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران3 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران3 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران3 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران3 - 12 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران3 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران1 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران1 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران1 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران1 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران1 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران1 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران1 - 12 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران1 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران1 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران1 - 12 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران1 - 12 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران1 - 12 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران28 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران28 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران28 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران28 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران28 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران28 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران28 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران28 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران28 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران28 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران28 - 11 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران28 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران27 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران27 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران27 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران27 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران27 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران27 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران27 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران27 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران27 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران27 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران27 - 11 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران27 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران26 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران26 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران26 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران26 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران26 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران26 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران26 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران26 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران26 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران26 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران26 - 11 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران26 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران24 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران24 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران24 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران24 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران24 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران24 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران24 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران24 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران24 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران24 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران24 - 11 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران24 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران23 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران23 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران23 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران23 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران23 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران23 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران23 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران23 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران23 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران23 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران23 - 11 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران23 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران21 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران21 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران21 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران21 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران21 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران21 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران21 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران21 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران21 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران21 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران21 - 11 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران21 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران20 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران20 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران20 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران20 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران20 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران20 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران20 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران20 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران20 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران20 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران20 - 11 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران20 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران19 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران19 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران19 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران19 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران19 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران19 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران19 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران19 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران19 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران19 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران19 - 11 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران19 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران17 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران17 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران17 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران17 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران17 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران17 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران17 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران17 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران17 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران17 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران17 - 11 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران17 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران16 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران16 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران16 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران16 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران16 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران16 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران16 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران16 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران16 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران16 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران16 - 11 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران16 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1212A1تماس بگیریدریالانبار تهران15 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1414A1تماس بگیریدریالانبار تهران15 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1616A1تماس بگیریدریالانبار تهران15 - 11 - 1398
میلگرد ساده 1818A1تماس بگیریدریالانبار تهران15 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2020A1تماس بگیریدریالانبار تهران15 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2222A1تماس بگیریدریالانبار تهران15 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2525A1تماس بگیریدریالانبار تهران15 - 11 - 1398
میلگرد ساده 2828A1تماس بگیریدریالانبار تهران15 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3030A1تماس بگیریدریالانبار تهران15 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3232A1تماس بگیریدریالانبار تهران15 - 11 - 1398
میلگرد ساده 3636A1تماس بگیریدریالانبار تهران15 - 11 - 1398
میلگرد ساده 4040A1تماس بگیریدریالانبار تهران15 - 11 - 1398

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

می 19, 2018
میلگرد های پیلینگ

شفت و میلگرد های پیلینگ ، ساچمه خور ، پولیش ، تک پل ، دوپل

تامین و فروش کلیه میلگرد های صنعتی و آلیاژی به صورت رو تراشی شده ، […]
جولای 7, 2017
میلگرد های آلیاژی

فروش میلگرد ترانس ، پولیش ، پیلینگ ، سنگ خورده

فروشنده انواع میلگرد های آلیاژی ترانسمیسیون ، کششی ، پیلینگ ، سنگ خورده (پولیش) در […]
مارس 1, 2017
خریدار ، فروشنده و قیمت روزانه آهن آلات انواع میلگرد های ترانسمیسیون ، سنگ خورده ، پولیش ، پیلینگ ، کششی ، در آلیاژ های مختلف و سایز های مختلف ، ترانس ، میلگرد ، خرید ، فروش ، قیمت فروش انواع گرد های ترانس آهنی فروش انواع گرد های ترانس فولادی فروش انواع گرد های ترانس استنلس استیل

میلگرد ترانس – پولیش – پیلینگ – کششی

خریدار ، فروشنده و قیمت روزانه آهن آلات انواع میلگرد های ترانسمیسیون ، سنگ خورده […]
نوامبر 12, 2016
خرید ، فروش و قیمت روزانه میلگرد ساده ، میلگرد ساده سیاه ، میلگرد ساده ترانسی ، میلگرد ساده کشش ، میلگرد ساده پولیش ، میلگرد ساده پیلینگ ، میلگرد ساده ST37 خرید ، فروش

میلگرد ترانسی – کشش – ساده – ST37

خرید ، فروش و قیمت روزانه میلگرد ساده ، میلگرد ساده سیاه ، میلگرد ساده […]
اکتبر 20, 2016
خریدار ، فروشنده و قیمت روزانه آهن آلات انواع میلگرد های ترانسمیسیون ، سنگ خورده ، پولیش ، پیلینگ ، کششی ، در آلیاژ های مختلف و سایز های مختلف ، ترانس ، میلگرد ، خرید ، فروش ، قیمت فروش انواع گرد های ترانس آهنی فروش انواع گرد های ترانس فولادی فروش انواع گرد های ترانس استنلس استیل

فروش میلگرد های ساده st37 ، st52 ، ck15 ، ck20 ، شش متری ، ۱۲ متری ، کلاف ، داخلی و وارداتی

فروش میلگرد های ساده  st37 ،  st52  ،  ck15  ، ck20 ،  شش متری ، […]
سپتامبر 30, 2016

خرید و فروش انواع میلگرد های ساده ، ترانس ، مفتول های صنعتی ، مفتول های آلیاژی ، ترانسمیسیون

خرید و فروش انواع میلگرد های ساده ، ترانس ، مفتول های صنعتی ، مفتول […]