نام کالاابعادمحل بارگیریتوضیحاتقیمت (خرده فروشی)تاریخ به روز رسانی
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین89900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین89900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین89900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین89900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین89900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین89900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین75900 ريال14 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین75900 ريال14 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین75900 ريال14 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین75900 ريال14 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین75900 ريال14 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین75900 ريال14 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراینتماس بگیرید9 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراینتماس بگیرید9 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراینتماس بگیرید9 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراینتماس بگیرید9 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراینتماس بگیرید9 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراینتماس بگیرید9 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین73800 ريال29 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین73800 ريال29 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین73800 ريال29 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین73800 ريال29 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال29 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال29 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین73800 ريال22 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین73800 ريال22 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین73800 ريال22 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین73800 ريال22 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال22 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال22 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین73800 ريال17 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین73800 ريال17 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین73800 ريال17 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین73800 ريال17 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال17 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال17 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین73800 ريال10 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین73800 ريال10 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین73800 ريال10 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین73800 ريال10 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال10 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال10 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین73300 ريال9 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین73300 ريال9 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین73300 ريال9 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین73300 ريال9 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین73300 ريال9 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین73300 ريال9 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین68300 ريال8 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین68300 ريال8 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین68300 ريال8 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین68300 ريال8 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین68300 ريال8 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین68300 ريال8 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین68300 ريال5 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین68300 ريال5 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین68300 ريال5 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین68300 ريال5 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین68300 ريال5 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین68300 ريال5 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین68300 ريال4 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین68300 ريال4 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین68300 ريال4 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین68300 ريال4 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین68300 ريال4 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین68300 ريال4 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین69300 ريال1 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین69300 ريال1 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین69300 ريال1 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین69300 ريال1 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین69300 ريال1 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین69300 ريال1 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین69300 ريال27 - 9 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین69300 ريال27 - 9 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین69300 ريال27 - 9 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین69300 ريال27 - 9 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین69300 ريال27 - 9 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین69300 ريال27 - 9 - 1397
آبان ۲, ۱۳۹۵
پروفیل HP

خریدار و فروشنده انواع پروفیل های HP سایز های ۱۲ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۸ موجود در انبار تهران

خریدار و فروشنده  انواع پروفیل های HP  سایز های ۱۲ – ۱۵ – ۱۶ – […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۵

خرید و فروش کلیه پروفیل های دریایی HP و فروش کلیه تسمه های دریایی جهت شاسی سازی کشتی .

خرید و فروش کلیه پروفیل های دریایی  HP  و فروش کلیه تسمه های دریایی جهت […]
شهریور ۹, ۱۳۹۵
اچ پی

انواع HP

اچ پی ها پروفیل های صنعتی مورد استفاده در سازه های دریایی  و شناور های […]