نام کالاضخامت (میلی متر)ابعاد (میلی متر)توضیحاتانبارقیمت (ریال)تاریخ به روز رسانی
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10170031 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9820031 - 02 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9820031 - 02 - 1399
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9620031 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9620031 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8920031 - 02 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9820031 - 02 - 1399
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9520031 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9520031 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8920031 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9020031 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10020031 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10120031 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9120031 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10020031 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10020031 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9000029 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150029 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9200029 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9650029 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید29 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10420028 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9970028 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9070028 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8970028 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150028 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9200028 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12700028 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9400028 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12620028 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9650028 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12620028 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9700028 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12520028 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10520028 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10520028 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12170028 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12020028 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10420028 - 02 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10420028 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9120024 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9370024 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9370024 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12800024 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11020024 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9520024 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12600024 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9770024 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12600024 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10120024 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12600024 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10720024 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11970024 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10720024 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11970024 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11670024 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11670024 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10200023 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9820023 - 02 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9720023 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9020023 - 02 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9720023 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9320023 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9020023 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9350023 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9350023 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12800023 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10870023 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9470023 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12600023 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9670023 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12600023 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9920023 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران12600023 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10620023 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11970023 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10620023 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11970023 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11670023 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11670023 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9220022 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9220022 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10270022 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9320022 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9370022 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9670022 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8670021 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9020021 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9020021 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10040021 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9090021 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9170021 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9470021 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9400020 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9100020 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700020 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9200020 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9000020 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000فولاد مبارکهبنگاه تهران10000020 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9000020 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9050020 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9300020 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9300017 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9000017 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8550017 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8950017 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9100017 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9250017 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9820017 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10020017 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9820017 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10020017 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*1250کاویانبنگاه تهران9820017 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران10020017 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*1250کاویانبنگاه تهران9820017 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*1500کاویانبنگاه تهران10020017 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*1500کاویانبنگاه تهران10020017 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9260016 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8960016 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8810016 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9110016 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9110016 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12450016 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10210016 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9110016 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11550016 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9260016 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11450016 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9360016 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران114500016 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9800016 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10000016 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10450016 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9800016 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10000016 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10600016 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران10000016 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10350016 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11250016 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10250016 - 02 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10250016 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران93100 15 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران90100 15 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران86600 15 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران95000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران91600 15 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران126000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران103000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران91600 15 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران115000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران92600 15 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران115000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران95000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران115000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران98300 15 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران100300 15 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران103000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران98300 15 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران100300 15 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران105000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران100300 15 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران102000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران115000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران103000 15 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8850014 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8450014 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8350014 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8800014 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8800014 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9850014 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8850014 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11200014 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8900014 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11200014 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150014 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران9150014 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11200014 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9550014 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9750014 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10000014 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9550014 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران9750014 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10200014 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10000014 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8350013 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9400013 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8900013 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9850013 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8850013 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11000013 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8900013 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11200013 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9400013 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10950013 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9550013 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9750013 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9850013 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران9550013 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران6750013 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10150013 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9850013 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10100013 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8655010 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8250010 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران8750010 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران8700010 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8250010 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران8700010 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700010 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12200010 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9700010 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700010 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11000010 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8750010 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11000010 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9000010 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10800010 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10000010 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9850010 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000کاویانبنگاه تهران9750010 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9850010 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8700009 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8300009 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8250009 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8250009 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8650009 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8650009 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12200009 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9750009 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8650009 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10800009 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8850009 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10800009 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9750009 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9900009 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9900009 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10850009 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10200009 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8650007 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8350007 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700007 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8870007 - 02 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8870007 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران12400007 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8870007 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10900007 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8870007 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10900007 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9100007 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10900007 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران9700007 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000کاویانبنگاه تهران10000007 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9950007 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران10000007 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10200007 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10450007 - 02 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9950007 - 02 - 1399
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10900007 - 02 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10250007 - 02 - 1399
ورق سیاه456000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10250007 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8550001 - 02 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8200001 - 02 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9500001 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9400001 - 02 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9100001 - 02 - 1399
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9500001 - 02 - 1399
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9400001 - 02 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9500001 - 02 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9500001 - 02 - 1399
ورق سیاه82000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران11500001 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1250کاویانبنگاه تهران10000001 - 02 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10400001 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9600001 - 02 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10450001 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9600001 - 02 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10600001 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9900001 - 02 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10450001 - 02 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10000001 - 02 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10300001 - 02 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8750031 - 01 - 1399
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700031 - 01 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700031 - 01 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700031 - 01 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8800031 - 01 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9300031 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8800031 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10600031 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8800031 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10600031 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8800031 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10600031 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10000031 - 01 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10400031 - 01 - 1399
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10000031 - 01 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه506000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید30 - 01 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8550027 - 01 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8200027 - 01 - 1399
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9800027 - 01 - 1399
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9700027 - 01 - 1399
ورق سیاه36000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9700027 - 01 - 1399
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9700027 - 01 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700027 - 01 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700027 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1000گیلانبنگاه تهران8050027 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700027 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700027 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10500027 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*1250گیلانبنگاه تهران8050027 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8700027 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10500027 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9900027 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9800027 - 01 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10100027 - 01 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10100027 - 01 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10400027 - 01 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150026 - 01 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150026 - 01 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150026 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150026 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11000026 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150026 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11000026 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9150026 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11000026 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9950026 - 01 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10300026 - 01 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10700026 - 01 - 1399
ورق سیاه506000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10700026 - 01 - 1399
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9000025 - 01 - 1399
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8800025 - 01 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9450025 - 01 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9450025 - 01 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9450025 - 01 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9580025 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9680025 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11300025 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9450025 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10250025 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10250025 - 01 - 1399
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10650025 - 01 - 1399
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10800025 - 01 - 1399
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10800025 - 01 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10450023 - 01 - 1399
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10450023 - 01 - 1399
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10350023 - 01 - 1399
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10450023 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1250گیلانبنگاه تهران10350023 - 01 - 1399
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10350023 - 01 - 1399
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10350023 - 01 - 1399
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10350023 - 01 - 1399
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10380023 - 01 - 1399
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10380023 - 01 - 1399
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید21 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11450021 - 12 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11450021 - 12 - 1398
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10950021 - 12 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید20 - 12 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10900019 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10900019 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10900019 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10900019 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهران11150019 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهران11150019 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11630019 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11630019 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهران11050019 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11530019 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10100019 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10550019 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران10550019 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10100019 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10950019 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10550019 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11450019 - 12 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11450019 - 12 - 1398
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10950019 - 12 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید17 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10130014 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10130014 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10650014 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهران10450014 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهران10550014 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10650014 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11730014 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10750014 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500کاویانبنگاه تهران10750014 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهران10450014 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10650014 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11350014 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10450014 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10550014 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10450014 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10950014 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10550014 - 12 - 1398
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10850014 - 12 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید13 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10400012 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10310012 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10210012 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10340012 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11710012 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10710012 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11610012 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10810012 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11610012 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10570012 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10910012 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران10570012 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11060012 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10910012 - 12 - 1398
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11210012 - 12 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10120011 - 12 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران10350011 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10450011 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10450011 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11000011 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11000011 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11700011 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11000011 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران11700011 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11000011 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11700011 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران11100011 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران11100011 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11100011 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران11100011 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11100011 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11100011 - 12 - 1398
ورق سیاه26000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید10 - 12 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11210010 - 12 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران10810010 - 12 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران11010010 - 12 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران11010010 - 12 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران10810010 - 12 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11210010 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11160010 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11160010 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11160010 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهران11200010 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11560010 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11560010 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهران11200010 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران11560010 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11930010 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1250کاویانبنگاه تهران11200010 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران11200010 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11410010 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران11200010 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11510010 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11430010 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11810010 - 12 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11810010 - 12 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید7 - 12 - 1398
ورق سیاه26000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه31250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید6 - 12 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید5 - 12 - 1398
ورق سیاه26000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق سیاه31250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید4 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1131004 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1131004 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1131004 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1131004 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1131004 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1136004 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران1161004 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1161004 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1161004 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران1161004 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران1161004 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1121004 - 12 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران1006003 - 12 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران986003 - 12 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران1001003 - 12 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1001003 - 12 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران1001003 - 12 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران1321003 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1051003 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1041003 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1041003 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران1051003 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران1141003 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1051003 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1051003 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1121003 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران1081003 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1091003 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*1250کاویانبنگاه تهران1081003 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1111003 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران1091003 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1091003 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1111003 - 12 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1111003 - 12 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1121003 - 12 - 1398
ورق سیاه26000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق سیاه31250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید1 - 12 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1041001 - 12 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1041001 - 12 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1041001 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهران1051001 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1051001 - 12 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1141001 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1250کاویانبنگاه تهران1051001 - 12 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1051001 - 12 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران1051001 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران1081001 - 12 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1101001 - 12 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1121001 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران1081001 - 12 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1101001 - 12 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1121001 - 12 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران1121001 - 12 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9810030 - 11 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9610030 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10160030 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10160030 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10160030 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10260030 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11210030 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10260030 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10260030 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11510030 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10510030 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10810030 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10810030 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران10310030 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10810030 - 11 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11210030 - 11 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران11210030 - 11 - 1398
ورق سیاه26000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق سیاه31250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9680028 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9680028 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید28 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9810028 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10000028 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10000028 - 11 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9210027 - 11 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9010027 - 11 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9110027 - 11 - 1398
ورق سیاه31500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران9010027 - 11 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9310027 - 11 - 1398
ورق سیاه46000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9110027 - 11 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9010027 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9430027 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9430027 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9430027 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران10530027 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9530027 - 11 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9210026 - 11 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران9010026 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9380026 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9380026 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9380026 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9430026 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9530026 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10000026 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9530026 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10000026 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9930026 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9880026 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9880026 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران9530026 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9690026 - 11 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9880026 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9460024 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6460024 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10210024 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9510024 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9480024 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران10010024 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9510024 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران9510024 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9410024 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران10110024 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران9160024 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9010024 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10010024 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران9550024 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهرانتماس بگیرید24 - 11 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید23 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9060021 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9060021 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8990021 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9040021 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9080021 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9510021 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9080021 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران9510021 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9510021 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9410021 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8510021 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9160021 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9010021 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9410021 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران8610021 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9260021 - 11 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9410021 - 11 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8960021 - 11 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8510020 - 11 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران8310020 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8910020 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8910020 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8810020 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8810020 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8910020 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8860020 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9210020 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران8510020 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8910019 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8910019 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8860019 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران10210019 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8860019 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8860019 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9060019 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8860019 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8960019 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران9160019 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9010019 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8510019 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران9160019 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9010019 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران9060019 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران8410019 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8760019 - 11 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8960019 - 11 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8960019 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8860017 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8860017 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8610017 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8610017 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8710017 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8610017 - 11 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8110016 - 11 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7910016 - 11 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8010016 - 11 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران8010016 - 11 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8010016 - 11 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8010016 - 11 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8310016 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8610016 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8610016 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8510016 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8510016 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8610016 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8510016 - 11 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7760015 - 11 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610015 - 11 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7910015 - 11 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7910015 - 11 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7670015 - 11 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7910015 - 11 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7910015 - 11 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8210015 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8160015 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8160015 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8060015 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8060015 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8060015 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8510015 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهران8160015 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8110015 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8510015 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران8210015 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8310015 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران8210015 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8260015 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران8010015 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8110015 - 11 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7410015 - 11 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8410015 - 11 - 1398
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8410015 - 11 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8010014 - 11 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران8010014 - 11 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7710014 - 11 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران8010014 - 11 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران8010014 - 11 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8310014 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8310014 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8310014 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8210014 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8210014 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8060014 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8210014 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8210014 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران8360014 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران8360014 - 11 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7810013 - 11 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7660013 - 11 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7810013 - 11 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7810013 - 11 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7810013 - 11 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7810013 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8160013 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8160013 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8030013 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8030013 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8030013 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8390013 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8030013 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران8390013 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران8360013 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8360013 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران8360013 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8260013 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8060013 - 11 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8430013 - 11 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8430013 - 11 - 1398
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8430013 - 11 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7760012 - 11 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610012 - 11 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7910012 - 11 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7910012 - 11 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7670012 - 11 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7910012 - 11 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7910012 - 11 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8210012 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8160012 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8160012 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8060012 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8060012 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8060012 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8510012 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهران8160012 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8110012 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8510012 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران8210012 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8310012 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران8210012 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8260012 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران8010012 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8110012 - 11 - 1398
ورق سیاه356000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7410012 - 11 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8410012 - 11 - 1398
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8410012 - 11 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران776008 - 11 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران761008 - 11 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران766008 - 11 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران821008 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران816008 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران816008 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران806008 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران821008 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران801008 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران801008 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران821008 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران801008 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000کاویانبنگاه تهران806008 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران806008 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران791008 - 11 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران776007 - 11 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران756007 - 11 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران801007 - 11 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران801007 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران801007 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران791007 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1250کاویانبنگاه تهران791007 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران816007 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهران791007 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران816007 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران794007 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1250کاویانبنگاه تهران809007 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران794007 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران873007 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهران794007 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران801007 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران826007 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران821007 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران791007 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران771007 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران776007 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران776007 - 11 - 1398
ورق سیاه406000*2000کاویانبنگاه تهران821007 - 11 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران785006 - 11 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران765006 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران811006 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران811006 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران803006 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران796006 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران796006 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران808006 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهران796006 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران796006 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران808006 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران781006 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران808006 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران781006 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران793006 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران781006 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران793006 - 11 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران821006 - 11 - 1398
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران821006 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران771006 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران773006 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران776006 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران773006 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران776006 - 11 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران746005 - 11 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران726005 - 11 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران766005 - 11 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران761005 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران806005 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران806005 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1250کاویانبنگاه تهران78805 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران806005 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهران773005 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران801005 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران801005 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1250کاویانبنگاه تهران773005 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران801005 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران801005 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهران773005 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران801005 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران781005 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران771005 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران791005 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران771005 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران776005 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران776005 - 11 - 1398
ورق سیاه406000*2000کاویانبنگاه تهران821005 - 11 - 1398
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران821005 - 11 - 1398
ورق سیاه26000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران783003 - 11 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران756003 - 11 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران761003 - 11 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران776003 - 11 - 1398
ورق سیاه41000*2000کاویانبنگاه تهران763003 - 11 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران701003 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهران753003 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهران766003 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران791003 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران801003 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1250کاویانبنگاه تهران753003 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران791003 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران786003 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهران753003 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران791003 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران766003 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران801003 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران763003 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران786003 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران771003 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران773003 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران776003 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران773003 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران776003 - 11 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران746001 - 11 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران726001 - 11 - 1398
ورق سیاه36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران766001 - 11 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران821001 - 11 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران781001 - 11 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران781001 - 11 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران721001 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1250کاویانبنگاه تهران721001 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500کاویانبنگاه تهران756001 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران756001 - 11 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران786001 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1250کاویانبنگاه تهران721001 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران756001 - 11 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران771001 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1250کاویانبنگاه تهران721001 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران756001 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران748001 - 11 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران786001 - 11 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران781001 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران753001 - 11 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران771001 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران756001 - 11 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران771001 - 11 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران801001 - 11 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510030 - 10 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7410030 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510030 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310030 - 10 - 1398
ورق سیاه46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران8210030 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7760030 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7715030 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7515030 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7510030 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7815030 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7680030 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7710030 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7510030 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7810030 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7510030 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7760030 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7510030 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7760030 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*15000کاویانبنگاه تهران7550030 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7710030 - 10 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8010030 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510029 - 10 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7210029 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510029 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510029 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310029 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7860029 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7860029 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7630029 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7630029 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7710029 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7630029 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7660029 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7630029 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران7660029 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7560029 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7680029 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7560029 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7680029 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7660029 - 10 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران8010029 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7380028 - 10 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7210028 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7560028 - 10 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7360028 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7560028 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7310026 - 10 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7110026 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7515026 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510026 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310026 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7710026 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7710026 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310026 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310026 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610026 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310026 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610026 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310026 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500اکسین اهوازبنگاه تهران7610026 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7560026 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610026 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7560026 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7510026 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7510026 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7110025 - 10 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران6910025 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7512025 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7515025 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7315025 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610025 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610025 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7190025 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7190025 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610025 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7190025 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610025 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7190025 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610025 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7460025 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610025 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7460025 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7510025 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7510025 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7260024 - 10 - 1398
ورق سیاه22500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7060024 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510024 - 10 - 1398
ورق سیاه31250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310024 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510024 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310024 - 10 - 1398
ورق سیاه56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7610024 - 10 - 1398
ورق سیاه66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران7460024 - 10 - 1398
ورق سیاه86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960024 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960024 - 10 - 1398
ورق سیاه106000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640024 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960024 - 10 - 1398
ورق سیاه126000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640024 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران6960024 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*1500کاویانبنگاه تهران7020024 - 10 - 1398
ورق سیاه156000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7640024 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*1500کاویانبنگاه تهران7460024 - 10 - 1398
ورق سیاه206000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610024 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*1500کاویانبنگاه تهران7460024 - 10 - 1398
ورق سیاه256000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610024 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*1500کاویانبنگاه تهران7510024 - 10 - 1398
ورق سیاه306000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7610024 - 10 - 1398
ورق سیاه406000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7860024 - 10 - 1398
ورق سیاه506000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران7860024 - 10 - 1398
ورق سیاه21000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7210023 - 10 - 1398
ورق سیاه21250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7010023 - 10 - 1398
ورق سیاه31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510023 - 10 - 1398
ورق سیاه32500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران7310023 - 10 - 1398
ورق سیاه41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران7510023 - 10 - 1398
ورق سیاه41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران7310023 - 10 - 1398