جدول قیمت میلگرد استیل ۳۱۶
فوریه 8, 2020
جدول قیمت هاش سبک HE-A
فوریه 8, 2020

جدول قیمت میلگرد استیل ۳۱۶

نامسایزآلیاژحالتواحدقیمتتاریخ به روز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66400019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66400019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم67500019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم67500019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66400014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66400014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم67500014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم67500014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم59400030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم59400030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم60500030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم60500030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم56400028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم56400028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم57500028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم57500028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم56450027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم56450027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم57550027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم57550027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم56400026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم56400026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم57500026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم57500026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم56400021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم56400021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم57500021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم57500021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم56400019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم56400019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم57500019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم57500019 - 11 - 1398

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *