مشبک زنی دستی و ماشینی لوله های جداره چاه

انجام خدمات مشبک زنی بر روی کلیه لوله های جدار چاه از سایز 10 الی 18 اینچ

انجام خدمات مشبک زنی بر روی کلیه لوله های جدار چاه از سایز 10 الی 18 اینچ

خدمات مشبک رنی ماشینی بر روی لوله های 10 اینچ (8 الی 10 ردیفه) خدمات مشبک زنی ماشینی بر روی لوله های 10 اینچ ( 10 الی 12 ردیفه) خدمات مشبک زنی ماشینی بر روی لوله